مدل موی مردانه و پسرانه ۲۰۲۰

مردان و پسران خوش سلیقه بیشتر مایل هستند تا مدل موهای خودشان را مطابق روز انتخاب نمایند و اگر شما هم از این نوع افراد هستید بهتر است مدل های ۲۰۲۰ موی پسرانه و مردانه زیر را هم مد نظر قرار دهید.

مدل مو ۲۰۲۰ پسرانه

مدل مو مردانه بلند

مدل مو مردانه کوتاه

دل مو و مدل ریش تاثیر زیادی روی جذابیت ظاهری پسران جوان دارد بنابراین بهتر است شما در هنگام انتخاب مدل مو و ریش خود حساسیت و دقت لازم را به خرج دهید

جذاب ترین مدل های موی پسرانه و مردانه سال ۱۳۹۹ را در این پست مشاهده کردید.

منبع

دکوراسیون اتاق نشیمن و پذیرایی

برای اینکــه خانــه‌ای زیبــا داشته بــاشید بــاید بــه تمــام نکــات لازم در طراحی منزل خود توجه کنــید. اتــاق نشیمن یکـی از مــهم‌ترین و اصلی ترین بخش‌هــای خانــه در طراحی و چیدمــان دکوراسیون هســت. در چیدمــان این بخش بــاید تمــام دقت و امکــانــات بــه کــار گرفته شــود تــا حســاس‌ترین نقطه خانــه کــه کانون اصلی توجهــات اســت بــه بــهترین نحو ممکن ســاخته شــود.

دکوراسیون به سبک منزل ایرانی

در این بخش دو مرحله را برای راهنمــایی شمــا آمــاده کرده‌ایم. بخش اول شامل ده راه مختلف برای انواع مدل‌هــای قابل چینش در اتــاق نشیمن اســت کــه بــه شمــا ارائه خواهد شــد و بخش دوم راهنمــایی بــه همراه نکــات و ترفنــدهــایی اســت کــه در اتــاق نشیمن مــی‌توانــید بــه کــار بگیرید تــا یک طرح دل‌نشین برای نشیمن خود بــه وجود آورده بــاشید.

اغلب اتــاق نشیمن خانــه‌هــای مــا چیزهــای زیــادی را بــه خود مــی‌بــینــد. مــا در این مکــان تلویزیون تمــاشا مــی‌کنــیم، بــا دوســتــان خود گپ و گفت مــی‌کنــیم، گاهی اوقات کتــاب مورد علاقه خود را روی کــانــاپه نشیمن دنبــال مــی‌کنــیم و حتی مواردی مثل انجام کــارهــای اداری کــه بــه خانــه آورده‌ایم یــا بــازی‌هــای بچه گانــه بــا کودکــانمــان و یــا خوردن نــاهــار در کنــار ســایر اعضا خانواده را در این محل بــه چشم دیده‌ایم. این موارد نشان مــی‌دهد کــه اتــاق نشیمن توانــایی بسیــار زیــادی در ارائه امکــانــات و فرصت‌هــا بــه مــا دارد و نبــاید مورد بــی توجهی قرار گیرد.

بــا توجه بــه همــه آنچه گفته شــد مــی‌توان حرکت‌هــای هوشمنــدانــه‌ای را اجرا کرد کــه هر آنچه از اتــاق نشیمن انتظار دارید در اختیــار شمــا قرار دهد. اگر چه این اتــاق بسیــار سخاوتمنــد اســت کــه چنــین مزایــایی را در اختیــار شمــا قرار مــی‌دهد، امــا همــه این‌هــا بدون چالش نــیز نخواهد بود. هر کــارایی بــیشتری از این فضا متوقع بــاشیم ترافیک بــیشتری در لوازم موجود در اتــاق نشیمن و همــین طوری پیــاده ســازی طرح‌هــای خود خواهیم داشت. مــهم‌ترین نکته در این بــاره این اســت کــه اولویت این فضا برای خانــه شمــا چیســت

حقیقت غم انگیزی کــه بــاید بــا آن رو برو شــویم این اســت کــه هر چه اتــاق نشیمن مــا کوچک‌تر بــاشــد امکــان دســت یــابــی بــه اهداف و آرزوهــای مــا کم رنگ‌تر خواهد شــد، یعنــی بــاید قید یک سری از توقعاتمــان را بزنــیم. اکنون مدل‌هــایی بــا یک حالت اســتــانــدارد آمــاده شــده تــا ذهن شمــا را بــه حرکت وا دارد. برای چرخانــدن چرخ‌هــای مــاشین خلاقیت خود از این ده روش اســتفاده کــافی را ببرید و خانــه شیک ایرانــی خود را متحول ســازید.

چیدمان به روش رسمی و متعادل

روش اول: چیدمــان رسمــی و متعادل

در اولین طرح از راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن بــه ابتدایی‌ترین نوع آن مــی‌رسیم. این طرح احتمــالاً همــان چیزی اســت کــه در بسیــار از خانــه‌هــا مشاهده مــی‌شــود و اولین چیزی اســت کــه بــه ذهن‌هــا خطور مــی‌کنــد. علت نــیز در نزدیکـی فکرهــا بــه یک قاعده معین برای رسیدن بــه تعادل در خانــه اســت.

چیدمان متعادل و رسمی به سبک ایرانی

همواره سعی مــی‌شــود تــا خانــه در حالت قرینــه یــا بــه تعبــیری تعادل قرار بگیرید. یک اتــاق رسمــی کــه الگوی مربوط بــه آن را در ادارات نــیز مــی‌توانــید پیــاده کنــید. مبل‌هــا روبروی یکدیگر و مــیز مبل در بــین آن‌هــا قرار مــی‌گیرد نقطه توجه یــا کــانونــی خانــه در طرفین افرادی کــه بر روی مبل‌هــا مــی‌نشیننــد قرار گرفته و دکوراتیوهــا نــیز در نقاط خالی گنجانــده مــی‌شــونــد.

دکوراسیون متعادل و تصادفی به سبک ایرانی

روش دوم: چیدمــان تصادفی و متعادل

درســت شبــیه بــه روش اول اســت بــا کمــی آرامش بــیشتر. در این فضا کــه مبلمــان رسمــی مقابلتــان جایش را بــا مبل‌هــای راحتی تک نفره عوض کرده یعنــی احســاس صمــیمــیت بــیشتری برای اعضای مقابل خود بــه خرج مــی‌دهید. تلویزیون اگر قرار اســت در اتــاق جایی داشته بــاشــد بــه سمت صنــدلی یــا مبل‌هــای تک نفره حرکت مــی‌کنــد و در حالی کــه شــومــینــه و تلویزیون در روش اول در راســتی عمودی هم قرار گرفته بودنــد، اینجا از یکدیگر جدا مــی‌شــونــد. یک مــیز عسلی زیبــا و کوچک بــین دو مبل تکـی، تمــام کننــده همــه آن چیزی اســت کــه روش دوم را بــه کمــال مــی‌رســانــد.

چیدمان به صورت راحتی بیشتر با مبل های چند منظوره

روش سوم: افزایش حالت راحتی بــیشتر بــا مبل‌هــای چنــد منظوره

بــا یک چرخش نوســانــی ۹۰ درجه‌ای در قسمت کــانــاپه خود در اتــاق نشیمن متوجه مــی‌شــوید کــه کمــی فضای بــیشتری در اختیــارتــان قرار گرفته اســت. بــه این صورت کــه دید افقی شمــا زاویه بــیشتری را شامل مــی‌شــود و نقطه کــانونــی خانــه بــه جای این کــه در طرفین شمــا بــاشــد دقیقاً روبروی شمــا قرار گرفته اســت. بــا قرار دادن مبلمــان راحتی و تک نفره کــه کــاربری‌هــای دیگری نــیز دارنــد در فضای اتــاق پرتر دیده مــی‌شــود. وجود پاف یــا مــیزهــا کوچک زیر دســتی از مواردی اســت کــه مــی‌توانــد کمک کننــده وضعیت این اتــاق بــاشــد. این اتــاق نشیمن برای تمــاشای برنــامــه مورد علاقه شمــا در کنــار عزیزانتــان آمــاده شــده اســت تــا حس خوب کنــار هم بودن را تجربــه کنــید.

دکوراسیون به سبک راحت و مینیمال

روش چهــارم: چیدمــان مــینــیمــال و راحت

وقتی در اتــاق نشیمنــی قرار مــی‌گیرید کــه حس راحتی و چیدمــان اتــاق، در درجه بــالایی بــه منظور رعایت شــدنشان قرار دارنــد، بــاید بــه سراغ مبل‌هــا بروید تــا بتوانــید این نکته را رعایت کنــید. مبل‌هــای ال در این چنــین موقعیت‌هــایی یــاری کننــده‌هــای بسیــار منــاسبــی هســتنــد چرا کــه فضای پرت شمــا را کــاهش مــی‌دهنــد و بــه چیدمــان نشیمن شمــا نظم مــی‌دهنــد. بــه عنوان راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن بــه این مطلب نگاه کنــید چگونــه بــا صنــدلی‌هــای راحتی نرم و بزرگ در کنج اتــاق احســاس راحتی را مــی‌توان بــه وجود آورد. بــا کمــی تمــیز کــاری و حذف موارد غیر ضرور ســادگی اتــاق بسیــار دل‌نشین شــده و احســاس خفگی از محیط برداشته مــی‌شــود.

چیدمان به سبک یکپارچه سازی

روش پنجم: یکپارچه ســازی محیط اتــاق نشیمن بــا سبک شیک

عمق نگاه بــه اتــاق نشیمن شبــی شیک (دربــاره این موضوع بــه طور مفصل در مقاله‌ای جداگانــه، توضیحاتی ارائه خواهیم داد) را بــا یکپارچه ســازی اتــاق بــه وسیله مبل‌هــای یکدســت زیــاد کنــید. خانــه‌ای بــا دکوراسیون دهه پنجاه. اینجا بــا کمــی تغییرات مــی‌توان اتــاقی یکدســت ســاخت. مــهم‌ترین نکته در رنگ‌هــای موجود در اتــاق اســت کــه بــیشتر این رنگ‌هــا بــه مبل‌هــا تعلق دارد. پس بــا توجه بــه ترکـیب رنگ مبل هــا و ســت کردن آن‌هــا بــا فضای کلی نشیمن شیک خود را تکمــیل کنــید.

اتاق نشیمن به سبکی با چاشنی اتاق کار

روش ششم: نشیمنــی بــا چاشنــی اتــاق کــار

در خانــه‌هــایی کــه فضای بزرگی نــدارنــد کــار سختی اســت کــه بــه عنوان راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن آن‌هــا وارد عمل بشــویم، امــا کــار مــا کمک کردن بــه افرادی اســت کــه در حالت‌هــای مختلف برای رسیدن بــه آرزوهــایشان در تلاشنــد.

اگر اتــاق نشیمن مجموعه‌ای اســت کــه شمــا بــاید بــه منظور کــاربردهــای دیگر از آن کمک بگیرید، کــارتــان برای ســاخت اتــاق کــار ســاده‌تر از ســایر موارد خواهد بود. یک اتــاق دو منظوره کــه مرز بــین نشیمن و اتــاق کــار را بــا مبل‌هــا و فرش‌هــا مــی‌توان ســاخت. کنج اتــاق بــهترین فضا بــه منظور اختصاص مــیز کــار خواهد بود. سعی کنــید بــیشتر از این اتــاق نشیمن را بــه چالش نکشید تــا توازن بــین ارکــان اتــاق بر هم نریزد.

چیدمان به سبک مدرن و کلاسیک

روش هفتم: سبک مدرن کلاسیک

وقتی در مورد جزییــات سبک مدرن بــیشتر تأمل مــی‌کنــیم متوجه خواهیم شــد کــه این سبک بر خلاف ظاهر ســاختــار شکنــانــه ای کــه بــه وجود مــی‌آورد، در مجموع نتیجه‌ای کــاملاً ســاده و بدون چالش را بــه ارمغان آورده اســت. بــه منظور راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن بــاید عرض کنــیم سبکـی ترکـیب شــده از چیدمــان کلاسیک بــا متد مدرن بــاعث مــی‌شــود خانــه‌ای دل بــازتر و آزادتر داشته و نگاه‌هــای ببــیننــده هرگز از گشت و گذار

در اتــاق نشیمن شمــا سیر نشــود. مبل‌هــا را بــه روش کلاسیک در بخشی از اتــاق بچینــید تــا اصول نشیمن بودن فضا حفظ شــود و در بخش بــاقی مــانــده مدرن بودن را بــه اتــاق تزریق کنــید. همــه این‌هــا بــا یک دســت مبل زیبــا و خالی کردن محیط از حواشی بــه دســت مــی‌آید. دیگر نــه نــیازی بــه تلویزیون یــا گلدان در اتــاق اســت و نــه احتیــاجی قرار گیری مــیز در فضای کلاسیک. همــه چیز آن‌قدر شســته و رفته اســت کــه نــیاز بــه توضیح بــیشتر نــدارد.

دکوراسیون دوستانه و خانوادگی

روش هشتم: خانوادگی و دوســتــانــه

بــا این روش کــه در راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن برای شمــا مطرح مــی‌کنــیم بــهترین حالت برای رسیدن بــه یک فضای مســتقل در دورهمــی هــای خانوادگی و فضای مجزا برای پذیرایی از دوســتــانتــان دســت خواهید یــافت. برای این کــار یک مبل نــیاز دارید تــا بخش خانوادگی خود را ایجاد کنــید. (البته مــی‌توانــید مبل‌هــا خود را بــه صورت ال بچینــید).

بــا فرش یــا موارد مشابــه مــی‌توانــید فضا را بــه دو قسمت بــا انــدازه‌هــای دلخواه تقسیم کنــید. قسمت دیگر از فضا کــه قرار اســت محل مــیزبــانــی از دوســت یــا دوســتــانتــان بــاشــد بــا یک کــانــاپه راحتی شکل مــی‌گیرد. برای کــاربردی‌تر کردن این محل مــی‌توانــید از مبل‌هــای تختخواب شــو یــا مبل مــیزبــان نــیز اســتفاده کنــید تــا در صورتی کــه مــیهمــانتــان نــیاز بــه اســتراحت داشت وی را بــه یک مبل راحت و آرامش بخش برای اســتراحت دعوت کرده بــاشید.

روش ایجاد دکوراسیون جدا برای فضای نهار خوری

روش نــهم: ایجاد فضای جداگانــه برای نــهــارخوری

همــان طور کــه مرسوم اســت بسیــار از مــا از اتــاق نشیمن بــه عنوان یک فضای چنــد منظوره، کــارهــای زیــادی را از آن فضا درخواســت مــی‌کنــیم. یکـی از پرکــاربردترین این اســتفاده‌هــا، اختصاص اتــاق نشیمن بــه عنوان محلی برای مــیز نــهــارخوری اســت. در بــیشتر اتــاق‌هــای نشیمنــی کــه اســتفاده‌ نــهــارخوری از آن‌هــا مــی‌شــود، بخش بنــدی مجزایی برای تفکـیک فضا ایجاد مــی‌کننــد.

کــار آســان اســت، فقط گام بــه گام پیش بروید. مبل‌هــا را از مرکز اتــاق بــه یک سمت بچینــید بــه طوری کــه پشت مبل‌هــا بــه سمت مــیز نــهــار خوری قرار گیرد. سپس بخش‌هــای کــانونــی مــاننــد تلویزیون یــا هر وسیله‌ای کــه در نظر دارید را در مقابل نشیمن رو بــه روی مبل‌هــا قرار دهید و مــیز نــهــارخوری خود را بــا ســاختــاری ســاده و معمولی در سمت مقابل نشیمن قرار داده و بــه حال خویش رهــا کنــید. بــه همــین راحتی.

 روش تشکیل فضای مختلط نهارخوری

روش دهم: ایجاد فضای مختلط برای نــهــار خوری

درســت در نقطه مقابل سبک بــالا این روش قرار دارد. مــا در روش فوق تأکـید داشتیم تــا محیط نــهــارخوری از نشیمن مجزا بوده و دیدی نسبت بــه یکدیگر نــداشته بــاشنــد، امــا در اینجا مــا هر دو را در مقابل هم قرار مــی‌دهیم تــا فضایی متفاوت از مرسومــات رقم بزنــیم. بــا قالیچه یــا فرش‌هــا کــه مرز بــین این دو قسمت در خانــه مشخص شــد کــار نــهــایی در چینش آغاز مــی‌شــود. اگر در خانــه پنجره وجود دارد، مــیز نــاهــار خوری را نزدیک‌ترین قسمت بــه پنجره‌هــا قرار دهید. مبل‌هــا همــیشه بــاید در سمت شــومــینــه یــا محل اســتقرار تلویزیون بــاشنــد و دکوراتیوهــای خود را در محیط پخش کنــید تــا بــا تمرکز زدایی از محیط خانــه را بزرگ‌تر از آنچه هســت نمــایش دهید.

بــا توجه بــه این ده روشی کــه در بــالا گفته شــد و نحوه چیدمــان کــه در تصویر مربوط بــه هر متن آمده، ذهن شمــا شروع بــه تجزیه و تحلیل محیط خانــه کرده اســت تــا بــهترین طرح را برای نشیمن بــیابد. در بخش دیگر بــه شمــا نشان خواهیم داد کــه چه نکــاتی در زیبــاتر شــدن خانــه و بــه خصوص اتــاق نشیمن بــه شمــا کمک خواهد کرد. در راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن توکــامــارت ترفنــدهــای مورد اســتفاده در این بخش را بــه کــار بگیرید تــا تحول در خانــه را احســاس کنــید.

نظرتــان در مورد این جمله چیســت؟ دوبــار مرتب کنــید و یک بــار تزیین کنــید، یــا چیزی شبــیه بــه این. فضاهــا در خانــه بسیــار بــا اهمــیت هســتنــد. فاصله‌هــا هنگامــی اهمــیت پیدا مــی‌کننــد کــه اگر شمــا دو وسیله برا خانــه خود خریده بــاشید و یکـی بــه دلیل کمبود جا بــه کــار گرفته نشــود بــاعث سرخوردگی و یــاس شمــا خواهد شــد در حالی کــه بــا رعایت اســتــانــداردهــای فاصله‌ای مــی‌توانســتید هر دو را بــه کــار بگیرید. اتــاق‌هــای کوچک هدف اصلی مطلب مــاســت و در بخش جزیی تر اتــاق‌هــای نشیمن بــا فضای کم هدف نــهــایی صحبت‌هــای مــا.

استانداردهای فاصله مبلها و میز جلوی مبل

فاصله بــین مــیز جلو مبلی و مبل‌هــا

در هر فضایی کــه بــاشید اســتفاده از مــیزهــا زمــانــی کــه مــیهمــان داشته بــاشید و یــا خودتــان در محلی مورد پذیرایی قرار گرفته بــاشید نزدیکـی یــا دوری بــیش از حد بــه مــیز موجب آزردگی خواهد بود. اکنون مــا برای شمــا اســتــانــداری از فاصله یک مــیز برای جلو مبلی را برایتــان تعیین مــی‌کنــیم تــا همواره راحت‌ترین نشیمن را در خانــه خود ایجاد کرده بــاشید.

قاعده کلی این اســت کــه مــیز مورد نظر، کــه هر نوع مــیزی مــی‌توانــد بــاشــد ( مــیز جلو مبل، مــیز چای خوری و … ) بــا فاصله‌ای در بــین سی و پنج الی چهل و پنج ســانتی متری نزدیک بــه مبل قرار بگیرد. این انــدازه طوری تعیین شــده کــه رفت و آمد بــین مبل‌هــا و مــیز بــه راحتی صورت بگیرد و از طرفی بــه راحتی بتوان بــه لوازم روی مــیز دســترسی پیدا کرد. ارتفاع مــیز نــیز بــاید بــه حدی بــاشــد کــه هم سطح بــا قسمت نشیمن مبل روبروی خود بــاشــد. ده ســانت بــالاتر یــا پایین‌تر طبــیعی بوده ولی بــیش از این معقول نخواهد بود چرا کــه دســترسی را سخت خواهد کرد.

راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن همــیشه بــه شمــا نحوه چینش را نخواهد گفت، بعضی از ترفنــدهــا بــا اجرای خود اتفاقی بزرگ‌تر از چیدمــان را در اتــاق پدید مــی‌آورنــد.

تناسب اندازه میز با مبل

نسبت انــدازه مبل‌هــا بــه مــیز یــا مــیزهــای موجود

معمولاً در انتخاب مــیزهــایی کــه برای مبل خود خرید مــی‌کنــیم اختیــار عمل وجود نــداریم و مــیزهــایی کــه از پیش ســاخته شــده یــا بــه نوعی در کنــار مبل‌هــا قرار داده شــده بــه مــا تحمــیل مــی‌شــود. امــا دقت کنــید اگر مــی‌خواهید خانــه‌ای مطابق سلیقه خود داشته بــاشید حتی بــه این نکــات ریز نــیز بــاید توجه کنــید. بــه کمک راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن بــه شمــا اعلام مــی‌کنــیم کــه چه انــدازه از مــیز را بــاید برای مبل خود انتخاب کرده و خریداری کنــید.

مــیز قهوه یــا جلوی مبل شمــا بــاید حداقل نصف ســایز مبل شمــا بــاشــد. این موضوع را بــه صورت چشمــی نــیز مــی‌توانــید بررسی کنــید. بــهترین اتفاق اســتفاده از مــیزهــای بزرگ‌تر از حد معمول اســت تــا این بــه ســاده‌ترین شکل ممکن رقم بخورد.

فاصله میز جانبی با مبل تک نفره

فاصله بــین مــیزهــای جانبــی و صنــدلی‌هــا یــا مبل‌هــای تک نفره

احتمــالاً برای شمــا هم رخ داده هنگامــی کــه جایی مــیهمــان هســتید مــیزهــای کنــاری شمــا یــا همــان عسلی‌هــا کــه در اصطلاح عام بــه کــار برده مــی‌شــونــد دورتر از شمــا قرار داده مــی‌شــونــد و عملاً کــارایی خود را از دســت مــی‌دهنــد. مــا بــه شمــا مــیزبــان عزیز اعلام مــی‌کنــیم کــه بــهترین فاصله برا قرارگیری این مــیزهــای پرکــاربرد بــه انــدازه‌ی فاصله مچ دســت تــا آرنج دســت شمــا مــی‌بــاشــد تــا شخص مــیهمــان بــه راحتی بتوانــد نوشیدنــی یــا هر آنچه در دســت دارد را بر روی مــیز عسلی قرار دهد.

در مورد ارتفاع این نوع مــیزهــا هم مشخصاً بــاید انــدازه قدی آن‌هــا بــیشتر از جلو مبلی‌هــا بــاشــد، هر چنــد معمولاً در سه ســایز و ارتفاع ســاخته مــی‌شــونــد کــه کــاربری هر یک در زمــان خود شمــا را بــی نــیاز کنــد.

چیدمان قالیچه یا فرش اتاق نشیمن

فضای پوشش فرش یــا قالیچه در اتــاق نشیمن

معمولاً در خانــه‌هــای ایرانــی مشاهده مــی‌شــود کــه سراسر خانــه بــا فرش یــا موکت پوشانــده شــده و فضایی بــین اینــهــا وجود نــدارد. یکـی از دلایل این موضع عدم اســتفاده از کفپوش هــای منــاسب و زینتی اســت. و دلیل دیگر علاقه بــه فرش‌هــا در دکوراسیون امروزی اســت کــه از گذشته جز ملزومــات هر خانــه ایرانــی بوده اســت. بــا این حال برای این کــه اتــاق نشیمن خود را درســت بچینــید بــه راهنمــایی‌هــایی نــیاز دارید. راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن در این بخش بــه شمــا توضیح مــی‌دهد کــه فرش‌هــا در چه ســایزی و در بــه چه صورت در اتــاق قرار بگیرنــد تــا خودنمــایی بــیشتری داشته بــاشنــد.

فرش‌هــایی کــه در فروشگاه‌هــا بــه فروش مــی‌رسنــد اگر سفارشی نــیاشنــد دارای انــدازه‌هــای معینــی هســتنــد. این اعدا شامل فرش‌هــای کوچک بــا انــدازه‌هــای شش متر مربعی کــه در قطع‌هــای قالیچه آمــاده شــده‌انــد منــاسب اتــاق‌هــای نشیمن کوچک بــا کف پوش پارکت یــا سرامــیک هســتنــد کــه در زیر مــیز مرکزی قرار گرفته و وظیفه نمــایش مرکزیت اتــاق را بــه عهده دارنــد.

فرش‌هــای متوسط بــا ســایزهــای نــه متری و دوازده متری هســتنــد کــه برای اتــاق نشیمنــهــایی بــا ســایز متوسط بــه کــار گرفته مــی‌شــونــد. در اســتفاده از این فرشهــا توجه داشته بــاشید فاصله مبل بــا فرش بــه حدی بــاشــد کــه پای فرد نشســته بر روی مبل بــه فرش نرسد. یعنــی مبل‌هــا اطراف فرش چیده شــونــد و در انتهــا ســایز بزرگ فرش اســت کــه در انــدازه بــالای دوازده متر و تــا زیر بــیســت و چهــار متر مــی‌رسنــد. این فرش‌هــا کــه برای نشیمن‌هــای بسیــار بزرگ اســتفاده مــی‌شــونــد در دو حالت بــه کــار مــی‌رونــد.

هم بر روی آن‌هــا مبل قرار داده مــی‌شــود ( فرش زود از بــین مــی‌رود ) و هم مبل‌هــا طوری در اتــاق اســتقرار مــی‌یــابنــد کــه در زیر پای مــیهمــان حس شــونــد. نرمــی . راحتی فرش‌هــا نــیز بسیــار مــهم اســت و معمولاً فرش‌هــای مــاشینــی بــا ارتفاع ده مــیلیمتر انتخاب‌هــایی ایده آل هســتنــد.

محل قرار گیری شاخص‌هــا در اتــاق نشیمن

در اتــاق نشیمن همــان طور کــه در ده روش بــه نحوه چیدمــان آن‌هــا اشاره شــد، بــه انــدازه آن‌هــا نــیز بــاید توجه کرد. برای مثال قرارگیری یک تلویزیون بسیــار بزرگ در یک فضای کوچک تصویری زننــده ایجاد مــی‌کنــد و عکس این موضوع نــیز بــه همبن شکل صادق اســت. پس بــا انتخاب ســایز متنــاسب فضای نشیمن خود پیش از هر تغییری اســتــانــدارهــا را رعایت کنــید.

انتخاب سایز مناسب در چیدمان

در مورد ارتفاع تلویزیون در اتــاق نشیمن نــیز بــاید عرض کنــیم کــه این موضوع بــه ســایز مبل‌هــای شمــا ارتبــاط مســتقیم دارد. امــا در حالت اســتــانــدار مــیزهــایی بــا ارتفاع سی ســانتی متر الی پنجاه ســانتی متر انتخاب‌هــای صحیحی هســتنــد و اگر بر روی دیوار نصب شــونــد ارتفاعی در بــین هفتــاد و پنجســانتی متر الی یک متر و پنجاه ســانتی متر ارتفاع منــاسبــی خواهد بود.

در قسمت انــدازه‌هــای راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن، مکــان قرارگیری تلویزیون در اتــاق نشیمن و فاصله مبل بــا تلویزیون نــیز اهمــیت ویژه‌ای دارد. مثلاً برای یک اتــاق متوسط بــا یک تلویزیون چهــارده اینچی نبــاید فاصله‌ای بــیش از یک متر در نظر گرفت و اگر این فاصله را برای یک تلویزیون پنجاه اینچی انتخاب کنــید مسلمــاً دچار سردرد و ضعیفی چشم خواهید شــد. امــا انــدازه اســتــانــدارد مبلمــان راحتی نزدیک بــه تلویزیون چیزی بــین یک متر و پنجاه ســانتی متر بــه بــالا اســت

چیدمان تلوزیون در اتاق نشیمن

در بخش انــدازه گیری برای دکوراتیوهــا نــیز بــاید نــهــایت حســاسیت را بــه خرج داد. تــابلوهــای روی دیوار، گلدان‌هــای موجود در اتــاق و همــین طور قفسه‌هــایی کــه بــا نــام کتــابخانــه در این مکــان قرار داده شــده‌انــد یــا کــاربردی تزیینــاتی بــه عهده گرفته‌انــد.

از بخش انــدازه‌هــا کــه فاصله بگیریم، راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن پیشنــهــاد مــی‌دهد برای ایجاد تأثیر مثبت در محیط اتــاق از نور پردازی‌هــای خاص اســتفاده کنــید. مثلاً بــا تــابــانــدن نور متمرکز بر روی یک وسیله تزیینــی کــه روز زمــین قرار دارد یــا بر روی دیوار نصب شده آن را بولد کرده و روی آن تمرکز کنــید. و یــا بــا اســتفاده از لوســترهــای تزیینــی حس لوکس بودن بــیشتری بــه نشیمن ایجاد کنــید. نکته دیگر در قرار دادن آبــاژور در اتــاق نشیمن بــه عنوان یک وسیله تزیینــی اســت. بــهتر اســت هر چنــد وقت یکبــار از آن کــاربری اصلی خود یعنــی روشنــایی بخشی نــیز اســتفاده کنید. در این صورت حس واقعیت بــیشتری ایجاد مــی‌کنــد.

منبع

شیک پوشی در زمستان برای بانوان

شیک بودن در فصل زمـستان مثل دیگر فصل ها کار چندان ساده ایی نـیست، ما به شمـا شیک پوشی در زمستان برای بانوان را که در این مطلب به آن پرداخته ایم، پیشنهاد می کنیم تا خوشتیپ و شیک شوید. باید در فصل سرمـا به گرمـای کافی و راحتی هم توجه داشته بـاشید و حتی شاید نـیاز بـاشد تا چند لبـاس را روی هم بپوشید. در این مـیان خوش اندام شدن و زیبـا به نظر رسیدن کار دشواری مـی شود و مشکلات خود را خواهد داشت. امـا برخی از ستارگان مد و چهره های معروف اینستاگرامـی نشان مـیدهند به مـا که شیک پوشی در فصل سرمـا هم کار چندان سختی نـیست و فقط نـیاز به رعایت یکسری نکات دارد. لبـاس‌هایی که برای این فصل نـیاز دارید، روش پوشیدن آن‌ها و اکسسوری‌های کامل کننده آن‌ها مـی‌تواند شیک پوشی در فصل سرمـا را برای شمـا امکان پذیر کند.

نکات مهم برای شیک پوشی در فصل سرمـا

شیک پوشی در فصل سرمـا نکات مثبتی هم دارد مثلا شمـا خیلی سریع‌تر مـی‌توانـید آمـاده شوید چون تعداد لبـاس‌های منـاسبـی که برای این فصل در کمد لبـاس‌های خود دارید محدود است و تعداد انتخاب‌های شمـا کم است. مثلا همه حداکثر یک یا دو پالتو و یک کاپشن و کت در مجموعه لبـاس‌های زمـستانـی خود دارند که بـا لبـاس‌ها و اکسسوری‌های دیگر کامل خواهند شد. پس بـا این محدودیت شیک پوشی در فصل سرمـا چطور امکان پذیر مـی‌شود؟ اگر مـی‌خواهید زمـستانـی شیک و خوش لبـاس را پشت سر بگذارید این نکات مهم را در انتخاب و استایل لبـاس‌های زمـستانـی خود رعایت کنـید.

تیپ اسپرت زمـستانـی دخترانه ایرانـی

زیبـا ترین لبـاس های زمـستانـی دخترانه

یقه اسکی را زیر هر لبـاسی مـی‌توان پوشید:

روی هم پوشیدن لبـاس‌ها یکی از شیک پوشی در فصل سرمـا است امـا این که کدام لبـاس‌ها را چطور بـاید روی هم بپوشید جای سوال دارد. یقه اسکی یکی از لبـاس‌های پرکاربرد در فصل سرمـا است که بـا گرم نگهه داشتن گلو و گردن شمـا را از سرمـاخوردگی حفظ مـی‌کند امـا این لبـاس نه تنها از نظر کاربردی بلکه از نظر استایل هم اهمـیت و تطبـیق پذیری زیادی دارد. شمـا مـی‌توانـید این لبـاس را زیر هر لبـاسی که دوست دارید بپوشید. یک بلوز یقه اسکی کشبـاف که زیاد ضخیم نبـاشد و یقه آن رول شود بهترین و تطبـیق پذیرترین انتخاب برای شیک پوشی در فصل سرمـا است.

بـافتنـی‌های رنگ خنثی بسیار شیک هستند:

لبـاس‌های بـافتنـی مثل ژاکت و کت و اکسسوری مثل شال و کلاه و دستکش از لوازم ضروری در فصل زمـستان هستند که شمـا را گرم نگه مـی‌دارند. امـا رنگبندی این لبـاس‌ها تاثیر زیادی روی شیک پوشی شمـا در فصل زمـستان خواهد گذاشت. اگر از رنگ‌های روشن و تند برای بـافتنـی‌ها استفاده کنـید استایل شمـا روزمره و ارزان قیمت به نظر خواهد رسید در حالی که رنگ‌های خنثی مثل توسی، کرم، شیری، شتری، نخودی و رنگ‌های خنثای دیگر استایل شمـا را شیک و کلاسیک نشان خواهند داد. بنـابراین توصیه مـی‌شود برای برای شیک پوشی در فصل سرمـا از لبـاس‌های بـافتنـی در رنگ‌های خنثی استفاده کنـید.

لبـاس زمـستانـی زنـانه

پیراهن چرم شمـا را گرم نگه مـی‌دارد:

یکی از جدیدترین مدل‌های لبـاس برای پاییز و زمـستان پیراهن‌های چرم هستند که به اندازه کافی نـازک هستند تا انعطاف پذیری خوبـی داشته بـاشند و در عین حال ضخامت کافی دارند تا به اندازه لبـاس‌های زمـستانـی دیگر، گرم و راحت بـاشند. پس اگر مـی‌خواهی زمـستان امـسال را در عین شیک پوش بودن به روز و جذاب هم بـاشید پیراهن چرم ظریف را به استایل خود اضافه کنـید. شمـا مـی‌توانـید این پیراهن را روی پوشش اصلی مثل بلوز و مـانتو و زیر پالتو یا کاپشن بپوشید تا هم تیپ زمـستانـی خودتان را کامل کنـید و هم گرم و راحت بـاشید.

لبـاس زمـستانـی دخترانه جوان

شیک پوشی در زمستان برای بانوان

برای شیک پوشی در فصل سرمـا بوت بلند را بـا مـانتوی بلند بپوشید:

بوت بلند جزو کفش‌هایی است که بسیاری از خانم‌ها به خاطر ذوق و علاقه شخصی خود آن را تهیه مـی‌کنند امـا موقعیت منـاسبـی برای پوشیدن این بوت پیدا نمـی‌کنند و تصور مـی‌کنند که بوت بلند برای پوشیدن در بـیرون چندان منـاسب نـیست. امـا بـا انتخاب لبـاس منـاسب شمـا مـی‌توانـید از بوت بلند هم استفاده کنـید. برای این کار کافی است مـانتویی بپوشید که بلندی آن از قسمت بـالای بوت شمـا پایین‌تر بـاشد. این مـانتو یا پالتو مـی‌تواند تا مـیانه ساق پای شمـا هم برسد و استایل شمـا را پوشیده‌تر کند و بـا اضافه کردن بوت‌های بلند زیبـا به پوشش زمـستانـی شمـا آن را زیبـاتر و جذاب‌تر کند.

تیپ زمـستانـی دانشجویی دخترانه

پالتوی گشاد بپوشید تا راحت بـاشید:

وقتی نوبت انتخاب پالتو مـی‌رسد خانم‌ها معمولا سراغ مدل‌های تنگ و اندامـی مـی‌روند. اگرچه این مدل‌ها زیبـا هستند امـا محدودیت زیادی برای استایل شمـا به وجود مـی‌آورند و شمـا نمـی‌توانـید زیر این پالتوها لبـاس‌های گرم بپوشید و در نتیجه احساس سرمـا مـی‌کنـید. امـا همـان طور که مـی‌دانـید لبـاس‌های تنگ از مد افتاده‌اند و پالتو هم از این قاعده مـستثنـی نـیست، از طرف دیگر پالتوهای گشاد فضای کافی دارند و شمـا مـی‌توانـید زیر آن‌ها از لبـاس‌های گرم مثل ژاکت بـافتنـی، کت و سایر لبـاس‌های زمـستانـی استفاده کنـید و راحت و گرم و شیک بـاشید. پس از این به بعد به جای مدل‌های اندامـی سراغ مدل‌هایی بروید که اورسایز هستند و فضای کافی برای پوشیدن لبـاس‌های گرم زیر خود دارند.

مدل لبـاس زنـانه زمـستانـی ترکیه

بـافت پشمـالو را برای شیک پوشی در فصل سرمـا فراموش نکنـید:

لبـاس‌های خزدار و پشمـالو چند سالی است که به جزء لاینفک لبـاس‌های زمـستانـی زنـانه تبدیل شده‌اند. این لبـاس‌ها نه تنها گرم و نرم و راحت هستند بلکه زیبـایی خاصی هم به استایل زمـستانـی شمـا مـی‌دهند. البته فراموش نکنـید که دوران استفاده از خز و پوست واقعی به سر آمده است و همه مدل‌های جدید این لبـاس‌ها از خز و پشم مصنوعی تهیه مـی‌شوند. این کت‌ها و پالتوها و کاپشن‌های خزدار در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف موجود هستند و استفاده از آن‌ها در عین مد روز بودن و گرم و راحت بودن، مـی‌تواند زیبـایی و جذابـیت فوق العاده‌ای به استایل شمـا بدهد.

لبـاس زمـستانـی خانگی

خودتان را به رنگ‌های مشکی و توسی محدود نکنـید:

یکی از اشتبـاهات رایج خانم‌ها در خرید لبـاس‌های زمـستانـی این است که خانم‌ها همـیشه سراغ رنگ‌های تیره و تکراری مثل مشکی و توسی مـی‌روند چون تصور مـی‌کنند این رنگ‌ها بـا همه لبـاس‌های آن‌ها همـاهنگ هستند. به این ترتیب پس از مدتی بـا مجموعه‌ای از لبـاس‌های مشکی و تیره کسل کننده مواجه مـی‌شوند که هیچ جای برای شیک پوشی بـاقی نمـی‌گذارد. در حالی که گرفته بودن هوا به معنـای گرفته بودن لبـاس‌های شمـا نـیست و اگر مـی‌خواهید به این اشتبـاه دچار نشوید به رنگ‌های مشکی و توسی محدود نشوید و اضافه کردن رنگ‌های زیبـایی مثل صورتی و آبـی و … را به لبـاس‌های زمـستانـی خود فراموش نکنـید.

مدل بـافت و پالتوی زنـانه

ژاکت زمـستانـی زنـانه

برای شیک پوشی در فصل سرمـا چند ژاکت بپوشید:

یکی از ایده‌های جدید و جذاب برای شیک پوشی در فصل زمـستان استفاده از چند ژاکت است. این روش که اولین بـار در صفحات اینستاگرامـی مدل‌های معروف مشاهده شده است. ابتکار جالبـی دارد و در آن از یک ژاکت دوم به عنوان شالگردن استفاده مـی‌شود. شمـا مـی‌توانـید این کار را روی یک ژاکت معمولی پاییزی و یا روی لبـاس‌های دیگر هم انجام دهید. ژاکت را روی گردن خود گره بزنـید. بـا این کار هم شانه‌ها و هم گردن و پشت شمـا از سرمـا حفظ مـی‌شود. حتی کاربرد آن از یک شالگردن معمولی هم بهتر و بـیشتر است.

منبع

نحوه استفاده از موس مو

موس مو یکی از محصولات بسیار کاربردی برای آراستن روزانه موها است. شاید تاکنون با موس مو کار نکرده باشید؛ شاید هم سال‌ها پیش از نمونه‌های قدیمی آن استفاده کرده‌اید و خاطره خوشی از آن ندارید. موس موهای قدیمی موها را خشک و چسبناک می‌کردند و باقی‌مانده‌های آن روی مو پس از خشک‌شدن، به‌خوبی قابل‌مشاهده بود؛ اما موس‌های امروزی با فرمولاسیون جدید، زمین تا آسمان با موس موهای قدیمی متفاوت‌اند. در این مطلب، از انواع موس مو، نحوه استفاده از آن و انتخاب نوع مناسب آن برای موهای شما صحبت می‌کنیم و در ادامه، چند موس مو را برای حالت دادن به موها معرفی خواهیم کرد.

موس مو چه کاربردهایی دارد؟

از موس مو می‌توانید برای حالت‌دادن و حجم‌دهی به موها استفاده کنید. می‌توانید به‌راحتی فرهای مو را شکل بدهید و آنها را مرتب کنید. موس مو برای همه انواع مو، از ضخیم و فر گرفته تا صاف و نازک مناسب است.

بعد از استفاده از موس مو، می‌توانید موهایتان را به شکل‌های دلخواه دربیاورید؛ مثلا دم‌اسبی ببندید، ببافید، گوجه‌ای درست کنید یا حتی شینیون کنید. این محصول به حفظ فرم موها تا ساعت‌های طولانی کمک خواهد کرد.

چطور از موس مو استفاده کنیم؟

موس مو - نحوه استفاده از موس مو

اگر موس مو را برای شکل‌دادن و آراستن روزانه موها به کار می‌برید و قصد شینیون ندارید، مراحل زیر را انجام دهید:

گام اول: موهایتان را بشویید

یکی از نکات مهم درهنگام استفاده از موس مو تمیزبودن موهاست. اگر تازه موهایتان را شسته‌اید و هنوز چرب نشده است، می‌توانید از موس مو استفاده کنید؛ اگرنه حتما موها را بشویید.

مهم‌ترین کاربرد موس مو حجم‌دهی به موهاست؛ بنابراین اگر می‌خواهید باز هم حجم‌دهی بیشتری داشته باشید، هنگام شست‌وشوی موها، از شامپو و نرم‌کننده با برچسب حجم‌دهنده استفاده کنید.

گام دوم: آب موهایتان را بگیرید

آب اضافی موهایتان را بگیرید. هنگام استفاده از موس مو، موها حتما باید مرطوب باشند اما نه آن‌قدر که آب از آنها بچکد. یک نکته جالب برایتان بگوییم؛ برای گرفتن آب موها، می‌توانید به‌جای حوله‌های معمولی از تی‌شرت‌های نخی یا پنبه‌ای قدیمی خودتان استفاده کنید. این تی‌شرت‌ها از حوله معمولی حمام نرم‌تر هستند و درهنگام گرفتن آب موها، به آنها آسیب نمی‌رسانند.

گام سوم: سشوار را تنظیم کنید

موس مو - سری‌های مختلف سشوار

قبل از استفاده از موس ابتدا سشوار را آماده کنید. سشوارهای جدید معمولا یک دیفیوزر (سَری حالت‌دهنده مو) دارند. از این سری برای خشک‌کردن موها استفاده کنید. اگر می‌خواهید موهایتان را صاف اما حالت‌دار کنید، از سری کانسنتریتور (متمرکزکننده گرما) استفاده کنید. گرمای سشوار را روی حالت ملایم تنظیم کنید.

گام چهارم: موس مو را بمالید

به یاد داشته باشید که مقدار کمی از موس مو کافی است. درواقع برای اینکه به نتیجه دلخواهتان برسید، نیاز نیست حتما مقدار زیادی موس مو را به موهایتان بمالید. معمولا به‌اندازه یک تخم‌مرغ یا دو سه پمپ از موس موی پمپی کفایت می‌کند. موس را روی موهای مرطوب بمالید و با انگشتان ماساژ دهید تا به ریشه موها برسد.

گام پنجم: حالا موها را سشوار بکشید

موس مو - موها را به سمت بالا سشوار بکشید

درست مانند آرایشگرها در سالن‌های زیبایی، یک برس گرد بردارید و به‌آرامی موها را سشوار بکشید. موها را به‌صورت عمودی و به‌سمت بالا سشوار بکشید تا حجم پیدا کنند. این حرکت روبه‌بالا ریشه‌ها را به‌سمت بالا حالت می‌دهد و باعث می‌شود تا موها حجیم‌تر به نظر بیایند. بسته به اینکه موهایتان را فر می‌خواهید یا صاف، از سری‌های مختلف سشوار استفاده کنید که درباره آنها قبلا توضیح دادیم.

گام ششم: موها را با ملایمت با شانه مرتب کنید

بعد از خشک‌کردن موهایتان، طبیعتا باید آنها را مرتب کنید. برای این کار حتما از یک برس با موهای نرم (مانند برس موی گراز) یا شانه با دندانه‌های درشت استفاده کنید. به‌هیچ‌وجه از شانه دندانه‌ریز یا برس سیمی و خشک استفاده نکنید، زیرا موهایتان در آنها گیر می‌کند و کشیده می‌شود؛ بنابراین حجمی که به آنها داده‌اید، از بین می‌رود.

۳ مدل موی خاص که می‌توانید با موس مو درست کنید

حالا که همه‌چیز را درباره نحوه استفاده از موس مو می‌دانید، سه مدل مو را به شما آموزش خواهیم داد که می‌توانید با موس مو درست کنید.

مدل اول: فاکس هاوک یا تاج خروسی

موس مو - مدل تاج خروسی
عکس برگرفته از سایت lorealparisusa

چیزهایی که نیاز دارید:

 • سشوار؛
 • موس مو؛
 • برس با موی نرم؛
 • شانه دم‌دار؛
 • سنجاق؛
 • کلیپس یا گیره مو.

حالا مراحل زیر را انجام دهید:

مرحله اول: موس مو را به موها بمالید و با سشوار خشک کنید

موس مو را به موهای مرطوبتان بمالید و بدون برس‌کشیدن، تا ۷۵ درصد موها را با سشوار خشک کنید. سپس یک برس موی نرم بردارید و به‌سمت بالا شانه کنید تا به حجم آن اضافه شود.

مرحله دوم: حالا با فرق سر شروع کنید

از شانه دم‌دار استفاده کنید و به‌شکل افقی از گوش تا گوش فرق باز کنید. لایه بالایی موها را جدا کنید و کلیپس بزنید تا با بقیه موها قاتی نشود.

مرحله سوم: موهای دو طرف سرتان را بخش‌بندی کنید

با شانه دم‌دار موها طرفین را به سه بخش کوچک تقسیم‌بندی کنید. برای نگه‌داشتن هر بخش از کلیپس استفاده کنید تا موها درهم نشوند.

مرحله چهارم: حالا شروع به بافتن کنید

یک قسمت از سه بخشی را بردارید که قبلا جدا کردید و به‌شکل فرانسوی ببافید. این بافت را از خط مو تا پشت گوش ادامه دهید؛ سپس با چند سنجاق محکم کنید. همه بخش‌های طرفین را به‌ همین ‌شکل ببافید.

مرحله پنجم: حالا موهای لایه بالا را برس بکشید

بعد از بافت موهای طرفین، لایه بالایی را که جدا کرده بودید، پوش بدهید و به‌سمت عقب برس بزنید.

مرحله ششم: موها را ثابت کنید

برای اینکه موها به هم نریزند، به آن فیکساتور یا اسپری نگهدارنده بزنید.

مدل دوم: مدل کندوی عسل دههٔ شصت میلادی

موس مو - مدل کندوی عسل

چیزهایی که نیاز دارید:

 • موس مو؛
 • سشوار؛
 • شانه دم‌دار؛
 • برس مویی نرم؛
 • اسپری نگهدارنده مو

مرحله اول: موس مو را روی موهایتان بمالید

یک یا دو پامپ از موس مو را به موهای مرطوبتان بمالید و خوب بین ریشه‌ها پخش کنید. سپس موها را خشک کنید.

مرحله دوم: موها را پوش بدهید

از شانه دم‌دار استفاده کنید و موها را به سه بخش تقسیم کنید. یکی‌ در امتداد خط مو، یک بخش میانی و سومی باید تاج یا لایه بالایی موها باشد. لایه بالایی یا تاج موها را با شانه به‌سمت ریشه پوش بدهید. همین‌کار را برای قسمت میانی هم تکرار کنید تا پایه کندوی عسلی تکمیل شود. تا این مرحله با بخش جلویی کار نداشته باشید.

مرحله سوم: قسمت جلوی موها را به‌سمت عقب شانه کنید

پس از اینکه دو قسمت تاج و میانی را پوش دادید، حالا باید با برس مویی نرم بخش جلویی را شانه کنید و به عقب بکشید و تا روی کندوی درست‌شده بیاورید. زیر موها را جمع کنید، اما طوری این کار را انجام دهید تا کندویی که درست کرده‌اید، خراب نشود.

اگر می‌خواهید کندویی که بالای سرتان درست کرده‌اید، ارتفاع بیشتری داشته باشد، دم شانه را آرام در موها فرو کنید و کمی آنها را بالا بکشید.

مرحله چهارم: در انتها، موها را مرتب کنید

موها را مرتب کنید و برای ثابت نگه‌داشتن آنها، از اسپری نگهدارنده یا فیکساتور استفاده کنید.

مدل سوم: پیچ فرانسوی

موس مو - پیچ فرانسوی

این مدل همان پیچ فرانسوی کلاسیک است که بسیار طرف‌دار دارد.

وسایلی که نیاز دارید:

 • موس مو؛
 • سشوار؛
 • کلیپس؛
 • برس مویی نرم؛
 • سنجاق.

مرحله اول: موس مو را به موها بمالید و با سشوار خشک کنید

آب اضافی موها را بگیرید و با موس مو ماساژ دهید. سپس تا ۹۵ درصد آن را خشک کنید. اجازه دهید ۵ درصد باقی‌مانده را هوا خشک کند تا بافت طبیعی موهایتان حفظ شود.

مرحله دوم: روی موهایتان فرق باز کنید

با شانه دم‌دار روی موهایتان از گوش تا گوش به‌شکل افقی فرق باز کنید. پس از اینکه موها را جدا کردید، قسمت بالایی مو را کلیپس بزنید تا با بقیه موها قاتی نشود.

مرحله سوم: مابقی موها را پوش دهید

موهایی را که آزاد مانده‌اند پوش بدهید تا حجم پیدا کنند.

مرحله چهارم: بخش جلویی مو را به عقب برس بکشید

کلیپس قسمت جلوی مو را بردارید و با استفاده از برس مویی نرم، آنها را به‌سمت عقب روی موهای پوش‌داده شانه کنید.

مرحله پنجم: حالا روی موهایتان پیچ فرانسوی درست کنید

موهایتان را به یک طرف بکشید و برای محکم‌کردن آن از چند سنجاق استفاده کنید. حالا به‌سمت مخالف موها را پیچ بدهید و برگردانید. سپس این قسمت را دوباره با سنجاق محکم کنید.

معرفی ۶ موس مو برای حالت‌دادن به موها

در ادامه مطلب، شش موس موی مناسب برای موهای فر را باتوجه‌به نظرات خریداران این محصولات، معرفی می‌کنیم:

موس نگهدارنده حالت مو نیوآ مدل Extra Strong حجم ۱۵۰ میلی‌لیتر

موس مو - موس موی نیوآ

موس نگهدارنده حالت موی نیوآ احساسی دلپذیر به موهای شما می‌دهد و تا ۲۴ ساعت این حالت را حفظ می‌کند. این محصول موهایتان را خشک یا چسبناک نمی‌کند و آنها را در برابر گرمای سشوار مقاوم نگه می‌دارد. این موس با پانتنول و ویتامین B3 غنی شده است.

موس نیوآ به ریشه مو تا انتهای آن حجم می‌دهد و حالت آن را تثبیت می‌کند. فرمول نوآورانه این موس با پانتنول و ویتامین B3، سبب تقویت و مراقبت از مو می‌شود، بدون اینکه آن را خشک کند.

هرچند برخی از قیمت بالای آن گله دارند، کاربران به این موس ازنظر میزان حالت‌دهی، قدرت نگهدارندگی و نیز رایحه آن، رتبه «خوب» را داده‌اند. باتوجه‌به این موضوع، این محصول ارزش خرید را دارد.

موس موهای فر قوی یانسی مدل Curls حجم ۳۰۰ میلی‌لیتر

موس مو - موس موی یانسی

موس یانسی مخصوص موهای فر است و حالت زیبایی به آنها می‌دهد. این محصول حاوی دی ‌ـ پانتنول است که موها را درخشان می‌کند، ضد موخوره است، موهای آسیب‌دیده را بهبود می‌بخشد و از وِزشدن موها جلوگیری می‌کند. خاصیت نگهدارندگی قوی آن مدل فر موها را مدتی طولانی حفظ می‌کند و دارای محافظ حرارتی در برابر سشوار است.

از دیگر ترکیبات مهم این موس، پلی‌کواترنیوم ۴ است که به موها درخشندگی و نرمی می‌بخشد و ضدالکتریسیته ساکن است. روی بافت مو پسماند جمع نمی‌شود و به آسانی می‌توان آن را شست.

بنزوفنون ۴ موجود در این موس، به‌منظور محافظت موها در برابر پرتوهای UVA و UVB آفتاب در ترکیب آن به کار رفته است.

کاربران به میزان حالت‌دهی این موس رتبه «خوب» را داده‌اند، اما ماندگاری آن را معمولی می‌دانند و اظهار کرده‌اند که اگر قدرت نگهداری حالت موها در آن به‌جای ۴، ۵ بود، بهتر می‌شد.

موس حالت‌‌دهنده مو اینتسا سری Styling مدل Ravviva Ricci حجم ۳۰۰ میلی‌لیتر

موس مو - موس موی اینتسا

این موس مو برای موهای فر مناسب است و به حلقه‌های فرِ مو حالت فنری می‌دهد. موها را احیا، تقویت و براق می‌کند. ویژگی نگهدارندگی آن به‌هیچ‌عنوان باعث خشک‌شدن و چسبندگی موها نمی‌شود. با این موس می‌توانید نرمی موهای فر و زیبایتان را حس کنید.

کاربران از همه جوانب به این موس رتبه «خوب» را داده‌اند و رضایت خاطرشان را از خرید این محصول ابراز کرده‌اند. بنابراین نسبت به قیمتی که دارد، ارزش خریدن را دارد.

موس مو فشینلی مدل Fixing And Restructuring حجم ۲۵۰ میلی‌لیتر

موس مو - موس موی فشینلی

این موس مو برای شکل‌دادن و حجم‌دهی به موها مناسب است. کاملا جذب موها می‌شود و بدون اینکه روی آن سنگینی کند، به محافظت از آن کمک می‌کند.

ترکیبات طبیعی این موس به جلوگیری از خشک‌شدن مو کمک می‌کند و به آن درخشندگی می‌بخشد. از طرف دیگر، موها را چسبناک نمی‌کند و مدتی طولانی حالت موها را نگه می‌دارد.

کاربران به این موس از هر لحاظ رتبه «خوب» را داده‌اند و رضایت کامل خودشان را ابراز کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که ارزش خرید را دارد.

موس حالت‌دهنده مو تافت مدل Ultra Mousse حجم ۱۵۰ میلی‌لیتر

موس مو - موس موی تافت

قدرت حفظ حالت این موس مو ۴ است و با فرمولاسیون خاص خود که حاوی آرژینین است، موها را از ریشه تقویت کرده و آنها را در برابر عواملی که حالت موها را به هم می‌زنند، مقاوم می‌کند. به‌ این ‌ترتیب، مدتی طولانی حالت موها را نگه می‌دارد، بدون اینکه آنها را خشک و چسبناک کند یا پسماندی روی آنها به‌ جا بگذارد.

این محصول به مقاومت موها در شرایط آب‌وهوایی مانند رطوبت هوا، پرتوهای مضر آفتاب و آلودگی‌ها کمک می‌کند.

این موس بر پایه آب است و پانتنول، پلی‌کواترنیوم ۱۱ و گلیسیرین فقط برخی از ترکیبات مهم آن هستند.

کاربران ازنظر میزان حالت‌دهی، قدرت نگهدارندگی و سایر موارد به این موس رتبه «خوب» را داده‌اند؛ بااین‌حال برخی از کاربران از رایحه آن گله دارند.

موس مو باباریا مدل موهای RIZOS حجم ۲۵۰ میلی‌لیتر

موس مو - موس موی باباریا

این موس مو به موهای شما انعطاف‌پذیری و شکل می‌دهد. قدرت نگهدارندگی حالت موی آن ۳ است. این محصول با محتوای کراتین و جینسینگ خود، کیفیت مو را بهبود می‌بخشد و از آن در برابر عوامل محیطی آسیب‌زا محافظت می‌کند.

کاربران به رایحه، میزان حالت‌دهی و قدرت حفظ حالت موی این موس مو رتبه «خوب» را داده‌اند؛ بنابراین باتوجه‌به قیمتش، ارزش خرید را دارد.

باور عمومی بر این است که موس مو بیشتر برای موهای فر کاربرد دارد. اگر شما برای موهای صافتان از موس مو استفاده کرده‌اید، لطفا تجربه‏‌ای را که با آن به دست آوردید، با ما در میان بگذارید. اگر از برندی استفاده کرده‌اید که از آن راضی بودید، آن را هم به دوستانتان در چطور معرفی کنید.

منبع

آموزش برداشتن ابرو در خانه

بی‌شک ابروها نقش مهمی در زیبایی صورت ایفا می‌کنند و داشتن ابروهایی زیبا و بی‌عیب‌ونقص می‌تواند چهره‌مان را جذاب‌تر کند. بسیاری از ما طرز صحیح برداشتن ابرو را نمی‌دانیم و گاهی با روش‌های اشتباه سعی می‌کنیم این کار را در خانه انجام دهیم؛ ولی با استفاده از آموزش برداشتن ابرو می‌توانیم در خانه ابروهایمان را به هر شکلی که می‌خواهیم مرتب و اصلاح کنیم. در این مقاله، قصد داریم شما را با طرز برداشتن ابرو آشنا کنیم و نکات مهم در اصلاح ابرو، ابزارهای لازم و اشتباه‌های رایج را شرح دهیم. این شما و این آموزش برداشتن ابرو در خانه!

چرا ابرو داریم؟

کسی دقیقا نمی‌داند که ابروها به چه دردی می‌خورند، ولی بعضی می‌گویند جلوی عرق و ذرات کوچک گردوخاک را می‌گیرند و از ورود آنها به چشم‌ها جلوگیری می‌کنند. البته نقش ابروها در برقراری ارتباط با دیگران نیز بسیار مهم است. بالابردن ابرو معمولا به‌معنی تعجب یا تردید درمورد چیزی است و جمع‌کردن ابروها (اخم) نیز نشان‌دهنده عصبانیت؛ بنابراین ابروها در تعیین حالت‌ چهره ما و ابراز احساسات نقش دارند. البته در مطلب حاضر، با جنبه زیبایی ابروها کار داریم.

چگونه شکل درست ابروی خود را پیدا کنیم؟

ابروی هرکس با دیگری متفاوت است. ابروهای بعضی از خانم‌ها دقیقا متقارن نیست. بعضی نیز ابروهای کم‌پشت یا نامنظمی دارند. با کمی آموزش، مهارت و دقت، به‌راحتی می‌توان به ابروها شکل و مدل داد.

قبل از هر چیز حالت چهره‌تان را مشخص کنید

آموزش برداشتن ابرو - انواع مختلف استخوان بندی صورت

این استخوان‌بندی صورت است که طرز صحیح برداشتن ابرو را تعیین می‌کند. مدل ابروی مناسب بر پایه ساختار صورت تعیین می‌شود، پس گام نخست در آموزش برداشتن ابرو ، تعیین حالت چهره‌تان است.

صورت گرد

آموزش برداشتن ابرو - میراندا کر با صورت گرد
میراندا کِر

اگر گونه‌ها بیشترین حجم صورت شما را تشکیل می‌دهند و اگر طول و عرض آنها تقریبا برابر و خط فک خمیده است، یعنی صورت گردی دارید؛ برای نمونه، میراندا کِر (Miranda Kerr) صورت گردی دارد.

در صورت گرد باید بر کشیده‌تر و لاغرتر نشان‌دادن چهره تمرکز شود؛ بنابراین ابروهای گرد را فراموش کنید، زیرا چهره شما را گردتر نشان می‌دهند. در عوض باید قوس ابروها را بالاتر ببرید. با ایجاد لیفت عمودی، نگاه دیگران به بالا و پایین حرکت می‌کند و این تصور را در ذهن آنها ایجاد می‌کند که چهره شما کشیده‌تر و لاغرتر است.

صورت بیضی

آموزش برداشتن ابرو - صورت بیضی اپرا وینفری
اپرا وینفری

در چهره بیضی‌شکل، استخوان‌های گونه‌ مشخص و پیشانی بلند است. نیمرخ چهره به‌زیبایی در قسمت چانه باریک می‌شود. خط فک خمیده و کوتاه‌تر از عرض پیشانی است. اپرا وینفری چهره‌ای بیضی‌شکل دارد.

در چهره بیضی هدف باید ساده نگه‌داشتن ابروها باشد. روشی عالی برای رسیدن به این هدف داشتن ابروهایی با قوس ملایم است. از نازک‌کردن ابروها پرهیز و شکل طبیعی ابرو را حفظ کنید تا چهره‌ای تحسین‌برانگیز داشته باشید.

صورت کشیده

آموزش برداشتن ابرو - صورت کشیده بروک شیلدز
بروک شیلدز

این صورت‌ها از پیشانی تا چانه حالتی کشیده و بلند دارند. از جمله کسانی که صورت کشیده‌ای دارند می‌توان بروک شیلدز (Brooke Shields) و جولیا اورموند (Julia Ormond) را نام برد.

اگر صورتی کشیده دارید، باید چهره‌تان را کمی کوتاه‌تر نشان دهید تا تعادل برقرار شود. بهترین شکل ابرو برای صورت‌های کشیده ابروی صاف است. این مدل ابرو مانند خطی افقی چهره را تقسیم می‌کند و موجب می‌شود که چهره متناسب‌تر به نظر برسد. چهره‌های کشیده معمولا تخت به نظر می‌رسند. با کاهش قوس ابروها به چهره خود عمق می‌دهید.

صورت مربعی

آموزش برداشتن ابرو - صورت مربعی آنجلینا جولی
آنجلینا جولی

شاید برجسته‌ترین ویژگی صورت مربعی داشتن خط فک مشخص، استخوانی و تقریبا هم‌پهنا با پیشانی باشد. آنجلینا جولی چهره‌ای مربعی دارد.

در چهره مربعی‌، پهنای پیشانی، خط فک و استخوان‌های گونه تقریبا یکسان است. چهره مربعی بدون ایجاد تعادل، زمخت به نظر خواهد رسید؛ بنابراین ابروها اهمیت زیادی دارند. تمرکز شما باید بر ملایم‌کردن جلوه خط فک و برقراری تعادل در چهره باشد. بگذارید چهره‌تان شکل ایدئال ابروها را تعیین کند. با ابروهای خمیده شروع کنید و به‌تدریج زاویه بیشتری ایجاد کنید، تا زمانی که شکل ابروها با خط فک متناسب شود. به‌طور کلی هرچه خط فک مشخص‌تر باشد، ابروها باید زاویه‌دارتر باشند. قوسی آشکار در بالای ابروها مربع‌بودن چهره را خنثی و ظاهرتان را ملایم‌تر می‌کند.

صورت لوزی

آموزش برداشتن ابرو - صورت لوزی
اشلی گرین

این شکل صورت چندان رایج نیست. منحنی‌های زاویه‌دار در چهره که در قسمت شقیقه‌ها و خط اتصال گونه‌ها بیشترین پهنا را دارد و چانه نوک‌تیز از ویژگی‌های این نوع چهره است. در چهره لوزی، باید سعی کنیم نحوه برداشتن ابرو طوری باشد که پهنا و گستردگی شقیقه‌ها کمی کمتر به نظر برسد. با ابروی خمیده می‌توانید این کار را انجام دهید.

صورت قلبی‌شکل

آموزش برداشتن ابرو - صورت قلبی شکل جولیا رابرتز
جولیا رابرتز

اگر پهنای پیشانی‌تان کوتاه‌تر از خط فک است و‌ چهره شما به‌سمت چانه باریک می‌شود، یعنی صورتی قلبی‌شکل، شبیه لیسا کودرو (Lisa Kudrow)، جولیا رابرتز و مدونا دارید.

چهره‌های قلبی‌شکل پیشانی مشخص و پهنی دارند. هدف، متعادل‌کردن چانه نوک‌تیز و دورکردن توجه‌ها از پیشانی است. بهترین راه برای رسیدن به این هدف، ایجاد ابرویی خمیده با قوسی ملایم، زنانه و اندک است. تا زمانی که حس کنید چانه و پیشانی به‌اندازه کافی متعادل شده است، به افزودن حجم ابروهای خود ادامه دهید.

آموزش برداشتن ابرو در خانه

اگر قصد دارید ابروهایتان را در خانه بردارید، باید به نکات زیر توجه کنید.

۱. هرگز در برداشتن تارهای ابرو زیاده‌روی نکنید

آموزش برداشتن ابرو - زیاده روی در برداشتن ابرو

همیشه سعی کنید شکل ابروها را نزدیک به شکل طبیعی‌شان نگه دارید. برداشتن بیش از حد ابروها یکی از رایج‌ترین اشتباه‌هایی است که موجب می‌شود فرد چهره بدی پیدا کند و گاهی متعجب، عصبانی یا ناراحت به نظر برسد؛ در حالی که واقعا چنین احساساتی ندارد. برای رسیدن به نتیجه مناسب، مدتی به ابروهایتان دست نزنید تا کاملا رشد کنند و پُر شوند. دست‌کم ۶ یا ۸ هفته ابروهایتان را برندارید. با داشتن ابروهای بلندتر و پرتر بهتر می‌توانید شکل طبیعی ابروهای خود را ببینید.

۲. از ابزار مناسب استفاده کنید

تیغ اصلاح ابرو وسیله مفیدی است که با استفاده از آن می‌توانید شکل مناسب ابروی خود را پیدا کنید. ابزارهای دیگری که برای اصلاح ابرو در خانه نیاز خواهید داشت عبارت‌اند از:

موچین شیب‌دار یا نوک‌تیز

آموزش برداشتن ابرو - انواع موچین
موچین شیب‌دار و نوک‌تیز

این موچین‌ها از ابزارهای ضروری برای اصلاح ابرو در خانه‌اند، زیرا با استفاده از آنها می‌توانید هر تار ابرویی را که نمی‌خواهید بردارید. تازه‌کارها می‌توانند از موچین شیب‌دار استفاده کنند. برای دقت بیشتر نیز می‌توان از موچین نوک‌تیز استفاده کرد.

مداد و ماژیک ابرو

ماژیک ابرو زمانی مفید است که تارهای خاکستری یا سفید پراکنده‌ای در ابروها دارید یا ابروهایتان کم‌پشت‌اند. با ماژیک ابرو می‌توانید آنها را پرتر و پرپشت‌تر نشان دهید.

برس ابرو یا شانه ابرو

برس ابرو برای ملایم‌کردن اثر مداد ابرو استفاده می‌شود و شانه ابرو نیز برای مرتب‌کردن تارهای ابرو است.

ژل ابرو

با ژل ابرو می‌توانید ابروهایتان را در جای خود ثابت کنید و به مدلی که می‌خواهید شکل دهید.

مداد چشم

مداد چشم از ابزارهای ضروری در کیف لوازم‌آرایشی شماست که با استفاده از آن شکل ابروهای خود را مشخص می‌کنید. رنگ مداد چشم را به‌دقت انتخاب کنید تا ابروهایتان ظاهری طبیعی داشته باشند. رنگ مداد چشم باید به‌خوبی با تُن صورت ترکیب شود تا ابروها با آن تناسب داشته باشند و ظاهری ناهماهنگ و بدون تناسب پیدا نکنند. باید شکل صورت خود را نیز در نظر داشته باشید تا ابروها مکمل زیبایی چهره شما باشند.

۳. شکل موردنظرتان را ایجاد کنید

آموزش برداشتن ابرو - مشخص کردن شکل دلخواه ابرو با مداد
با مداد ابرو شکل ابروها را مشخص کنید و تارهای بیرون از خطوط را بردارید.

از تکنیک‌های شکل‌دهی بالا برای تعیین شکل و قوس ایدئال ابروی خود استفاده کنید. خطوط بیرونی شکل دلخواه خود را با مداد ابرو مشخص کنید و سپس فقط تارهایی را بردارید که بیرون از این خطوط قرار می‌گیرند. برای این کار می‌توانید از استنسیل ابرو استفاده کنید. با استفاده از استنسیل ابرو با اطمینان بیشتری عمل می‌کنید و نتیجه نهایی نیز تقارن بیشتری خواهد داشت.

البته با تکنیک ساده زیر نیز می‌توانید شکل مناسب ابروی خود را پیدا کنید:

آموزش برداشتن ابرو - شکل مورد نظر ابروی خود را ایجاد کنید
با استفاده از مداد، نقاط شروع، پایان و قوس ابرو را مشخص کنید.

الف. نقطه شروع را علامت‌گذاری کنید

بهتر است که فاصله میان ابروها را دقیق مشخص کنید. نقطه شروع ابرو برای افراد مختلف متفاوت است. برای اینکه ابروها جذاب و طبیعی به نظر برسند، باید آنها را از محل مناسبی شروع کنید. می‌توانید از موچین یا مداد برای تشخیص بهترین نقطۀ شروع استفاده کنید.

موچین را عمودی و در امتداد بینی خود نگه دارید و ابتدای ابرو را از جایی در نظر بگیرید که با سطح بیرونی بینی در یک راستا قرار می‌گیرد. حتما این قسمت را در هر دو ابرو علامت‌گذاری کنید تا ترازبندی و تنظیم محل شروع ابروها درست انجام شود.

ب. نقطه پایان را مشخص کنید

حالا که می‌دانید ابروی شما باید از کجا شروع شود، حتما باید انتهای ابروها را نیز مشخص کنید. دانستن نقطه پایان ابرو مانع زیاده‌روی در برداشتن ابرو و رسیدن به نتیجه‌ای ناخواسته می‌شود. برای این کار نیز می‌توانید از موچین یا مداد استفاده کنید.

موچین را در نقطه شروع ابرو قرار دهید، طوری که به‌سمت بینی باشد، سپس آن را به‌سوی بالای چشم بچرخانید. پایان ابرو جایی است که موچین در خطی مستقیم در راستای گوشه بیرونی چشم قرار می‌گیرد. این کار را برای سمت دیگر نیز تکرار و نقاط تعیین‌شده را با مداد ابرو یا مداد چشم علامت‌گذاری کنید. با مداد ابرو از نقطه شروع تا نقطه پایان، خطی با انحنای طبیعی بکشید. این خط راهنمایی است که به شما نشان می‌دهد کدام موها باید برداشته شوند.

ج. ضخامت ابروها را مشخص کنید

در این مرحله باید تصمیم بگیرید ابروهایی نازک می‌خواهید یا ضخیم. پیش از تصمیم‌گیری درمورد ضخامت ابروها، شکل صورت و رنگ ابروها را در نظر بگیرید. اگر ابروهای بور و روشنی دارید، بهتر است که ضخامت بیشتر را انتخاب کنید؛ زیرا ابروهای بور هرچه ضخیم‌تر باشند حجم و جلوه بیشتری دارند و اگر ابروهای تیره‌ای دارید، می‌توانید آنها را نازک‌تر کنید. به انبوهی و پرپشتی موهای سرتان نیز توجه داشته باشید و دقت کنید که با ضخامت ابروهایتان تناسب داشته باشد. کارشناسان توصیه می‌کنند ضخامت ابرو بیش از ۱۲ میلی‌متر نباشد، زیرا رسیدگی به ابروهایی با این ضخامت ساده‌تر است و جلوه طبیعی‌تری دارند.

د. قوس ابرو را ایجاد کنید

پس از رسیدن به ضخامت ایدئال خود، نوبت به قوس ابرو می‌رسد. اینجا هم می‌توانید برای علامت‌گذاری از موچین یا مداد استفاده کنید. قوس ابرو فقط در سمت بیرونی نقاط علامت‌گذاری‌شده برای شروع و پایان تعیین می‌شود. هدف، ایجاد دنباله‌ای به‌سمت انتهای ابروها، با برداشتن تارهای بالای ابرو است (بیرون ناحیه‌ علامت‌گذاری‌شده).

در این مرحله، حوصله به خرج دهید و دائم بررسی کنید؛ زیرا دم ابرو نباید بیش از حد باریک شود. وقتی روی قوس ابرو کار می‌کنید، بیشتر روی بخش بالای ابروها تمرکز کنید. اگر در بالای ابرو قوس طبیعی وجود ندارد، سعی نکنید با برداشتن تارهای زیر ابرو آن را ایجاد کنید. در صورت لزوم، از مداد ابرو برای ایجاد یا تکمیل قوس استفاده کنید.

۴. به‌درستی از موچین استفاده کنید

آموزش برداشتن ابرو - استفاده درست از موچین

برداشتن ابروها با موچین، در مقایسه با استفاده از موم یا تیغ، معقول‌تر است. برداشتن ابرو با موچین ابتدا کمی ناخوشایند است؛ ولی پس از مدتی، دیگر درد چندانی را احساس نخواهید کرد. توصیه می‌شود برای اصلاح ابروها از موچین استفاده کنید، زیرا کنترل بسیار بیشتری دارید و هر بار فقط تعداد کمی از تارهای ابرو را برمی‌دارید.

برای داشتن پوستی سالم و جلوگیری از عفونت، حتما موچین را کاملا تمیز نگه دارید تا از ایجاد جوش‌های ناشی از باکتری‌ها جلوگیری کنید. پیش از برداشتن ابروها با موچین، با فشردن آرامِ پارچه‌ای گرم روی قسمت موردنظر، فولیکول‌های مو را ریلکس و آرام کنید. تا جای ممکن هر تار ابرو را از نزدیکِ ریشه بگیرید و هر بار یک تار ابرو را بیرون بکشید.

اگر می‌خواهید با سرعت بالایی ابروهای خود را با موچین بردارید، از موچین شیب‌دار استفاده نکنید؛ زیرا با این موچین‌ها هر بار تعداد زیادی از تارهای ابرو برداشته می‌شود و ممکن است تعداد زیادی از ابروهای خود را بردارید.

۵. ابروها را پر کنید

آموزش برداشتن ابرو - استفاده از مداد ابرو برای پر کردن قسمتهای خالی ابرو

برای کسانی که ابروهایی کم‌پشت یا تکه‌تکه دارند، افزودن عمق و رنگ به ابروها اهمیت بالایی دارد. ابزارها و ترفندهای گوناگونی برای این کار وجود دارد؛ رایج‌ترین آنها استفاده از مداد ابرو است.

از مدادی با نوک باریک و تیز استفاده کنید تا بتوانید با نقطه‌گذاری دقیق، خطوطی شبیه تارهای ابروی واقعی ایجاد کنید. اگر می‌خواهید ابرویتان تغییر چشمگیری داشته باشد، می‌توانید از ابزارهای دیگری نیز مانند برس زاویه‌دار و سایه ابرو یا پماد و ماژیک ابرو استفاده کنید. از هر ابزاری که برای پرکردن ابرو استفاده می‌کنید، باید توجه داشته باشید که از رنگی کم‌رنگ‌تر از رنگ واقعی ابروی خود استفاده کنید. این تفاوت رنگ موجب می‌شود که ظاهر طبیعی‌تری داشته باشید. اگر در پرکردن ابروی خود زیاده‌روی کردید، با نوک انگشت روی ابرو ضربه بزنید تا سایۀ ایجادشده را ملایم‌تر کنید.

۶. از ژل ابرو استفاده کنید و ابروها را برس بکشید

آموزش برداشتن ابرو - استفاده از ژل ابرو و برس کشیدن ابرو
ژل ابرو

برای داشتن ابروهایی شگفت‌انگیز باید از ژل ابروی خوبی استفاده کنید. ژل ابرو در انواع رنگی و شفاف موجود است و از ابزار ضروری آرایشی محسوب می‌شود. ژل ابروی رنگی برای پنهان‌کردن تارهای خاکستری ابرو مناسب است. ژل‌های شفاف برای مرتب نگه‌داشتن ابروها در طول روز مناسب است. ژل ابرو ابروهای کم‌پشت‌تر را پرحجم‌تر و ضخیم‌تر به نظر می‌رساند.

بسیاری از ما به خود زحمت برس‌کشیدن ابروهایمان را نمی‌دهیم، در حالی که انجام این کار ضروری است. اگر می‌خواهید ابروهایی زیبا داشته باشید که مطابق سلیقه‌تان باشند، برس‌کشیدن ابرو یکی از مهم‌ترین مراحل است. با برس ابروی مناسب می‌توانید تارهای ابروی خود را از هم جدا کنید و بخوابانید، بدون اینکه آرایش روی آنها پاک شود. برس‌کشیدن ابروها را از ریشه ابروها شروع کنید و برس را در جهت رشد تارهای ابرو حرکت دهید.

تکنیک‌های اصلاح ابرو

راه‌های فراوانی برای شکل‌دادن به ابروها وجود دارد، از اصلاح ابرو در خانه با موچین تا رفتن به آرایشگاهی که از آخرین روش‌های بندانداختن ابرو استفاده می‌کند.

۱. برداشتن ابرو با موچین

نکته مهم در آموزش برداشتن ابرو با موچین استفاده از موچین مناسب است. از موچین تیزی استفاده کنید که تارهای مو را از هم جدا می‌کند، به‌خوبی می‌گیرد و بدون تلاش و فشار زیاد بیرون می‌کشد. بهتر است که ابروهای خود را پس از دوش‌گرفتن بردارید؛ زیرا در این زمان پوست نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر می‌شود و راحت‌تر می‌توانید تارهای ابرو را بردارید. در صورت قرمزشدن پوست، برای تسکین فوری از پماد استفاده کنید.

یکی از مشکلات برداشتن ابرو با موچین برداشتن تعداد زیادی از تارهای ابرو است؛ به‌ویژه وقتی از ذره‌بین استفاده می‌کنید (استفاده از ذره‌بین موجب می‌شود که تارهای ابرو بیشتر از آنچه هست به نظر برسد). همچنین ممکن است که به‌راحتی، با برداشتن تارهایی که بلند و خارج از محل مناسب به نظر می‌رسند، ساختار ابرو را به هم بریزید. معمولا این تارهای ابرو بخش‌های مهم ابرو هستند و برداشتن آنها موجب می‌شود ابرو کمی خالی شود.

۲. برداشتن ابرو با موم

آموزش برداشتن ابرو - برداشتن ابرو با موم

برداشتن ابرو با موم شبیه برداشتن موهای زائد پا با موم است؛ البته با این تفاوت که در اینجا باید دقت و ظرافت بسیار بیشتری به خرج دهید؛ بنابراین بهتر است که این کار را نه خودتان، بلکه فرد ماهر و متخصص انجام دهد.

مزیت اصلی برداشتن ابرو با موم (در مقایسه با روش استفاده از موچین) این است که رشد مجدد ابروها بیشتر طول می‌کشد. به‌علاوه، پوست نیز صاف و نرم می‌شود و موهایی که دوباره رشد می‌کنند با گذشت زمان نازک‌تر می‌شوند. منتها استفاده از موم دردناک است و موجب تورم و قرمزی پوست صورت می‌شود که ممکن است چند ساعت ادامه یابد (بنابراین این کار را در روزی که قصد دارید از خانه بیرون بروید، انجام ندهید).

استفاده از موم به این دلیل دردناک است که در این روش، تعداد زیادی مو و لایه نازکی از پوست هم‌زمان برداشته می‌شوند. موها هم باید به‌اندازه کافی بلند باشند تا به موم بچسبند؛ بنابراین باید در هفته‌های پیش از استفاده از موم با ابروهایی بلند کنار بیایید. فاصله هر بار استفاده از موم باید حدود ۳ هفته باشد تا تارهای مو به‌اندازه کافی بلند شوند.

۳. برداشتن ابرو با نخ

آموزش برداشتن ابرو - برداشتن ابرو با نخ

در این روش از نخ یا بند نازکی برای برداشتن تارهای ابروی خود استفاده می‌کنید. این روش نسبت به استفاده از موچین یا موم دقیق‌تر است و درد کمتری دارد. فردی متخصص که برای برداشتن ابرو با نخ آموزش دیده است می‌تواند این کار را انجام دهد؛ بنابراین از این روش معمولا در آرایشگاه‌ها استفاده می‌شود. استفاده از این روش بسیار لذت‌بخش است و در پایان، مدل ابروهایتان عالی می‌شود.پرفروش‌ترین انواع نخ اصلاح را ببینید

نکته اینجاست که خودتان نمی‌توانید این کار را انجام دهید و باید مدل‌دادن به ابروها را به فردی متخصص بسپارید. پیش از شروع کار، حتما با او مشورت کنید تا مطمئن شوید که نتیجه کار به همان شکلی خواهد شد که می‌خواهید.

رایج‌ترین سؤالات درمورد ابروها

آموزش برداشتن ابرو - سوالات رایج در مورد ابروها

آیا ابروها دوباره رشد می‌کنند؟

بسیاری از ما در طول سال‌ها بارها ابروی خود را برداشته‌ایم و اکنون که ابروهای پُرتر مد شده است، می‌خواهیم دوباره ابروهایمان برگردند. خوشبختانه ابروها دوباره رشد می‌کنند، ولی باید صبور باشید و مدتی آنها را به حال خود رها کنید. سرعت رشد و رویش ابروها در هر فرد با دیگری متفاوت است، ولی در بیشتر افراد معمولا ابروها ظرف ۳ تا ۶ ماه (و در بدترین حالت تا یک سال) دوباره رشد می‌کنند. برای رویش بهتر ابروها می‌توانید از همان روش‌های تقویت مو و افزایش رویش آنها استفاده کنید.

چگونه ابروهای ضخیم‌تری داشته باشیم؟

امروزه ابروهای ضخیم و پرپشت مد شده است. اگر ابروهای ضخیمی ندارید، می‌توانید قسمت‌های خالی را با مداد ابرو پر کنید یا از ژل ابرو برای پرتر به‌نظررسیدن آنها استفاده کنید؛ ولی اگر می‌خواهید ابروهایی طبیعی و بادوامی داشته باشید، می‌توانید راه‌های زیر را امتحان کنید:

۱. زیاده‌روی‌نکردن در برداشتن ابروها

استفاده بیش از حد از موچین یا موم از رویش مجدد تارهای ابرو جلوگیری می‌کند. ابروها در چرخه‌ای ۲ تا ۳ ماهه رشد می‌کنند؛ بنابراین چند ماه برنداشتن آنها تأثیر زیادی دارد.

۲. مرطوب‌کردن

رطوبت و مواد مغذی موردنیاز ناحیه ابروها باید تأمین شود. برای حفظ رطوبت این قسمت می‌توانید از وازلین استفاده کنید. برای افزایش رشد ابروهای خود این کار را ۲ تا ۳ بار در روز انجام دهید.

۳. ماساژ روغن

می‌توانید از روغن کرچک، روغن زیتون یا روغن نارگیل برای افزایش رشد ابروهای خود استفاده کنید. مقداری پنبه را به روغن آغشته کنید و پیش از خواب، به‌آرامی ابروی خود را با آن ماساژ دهید.

۴. سفیده تخم‌مرغ

پروتئین موجود در تخم‌مرغ در رشد موها مؤثر است و فولیکول‌های مو را تغذیه می‌کند. مقداری سفیده تخم‌مرغ را هم بزنید و آن را یک بار در هفته و به‌مدت ۲۰ دقیقه روی ابروهای خود بمالید.

نکات پایانی در آموزش برداشتن ابرو

توجه به شکل صورت و ساختار استخوان‌ها، نقش مهمی در یافتن مدل ابروی مدنظر شما دارد: مدلی که حالت و ترکیب چهره شما را تکمیل می‌کند. برای رسیدن به بهترین قوس و شکل ابرو برای چهره‌تان، هر بار تغییرات بسیار کوچکی را ایجاد کنید. از تغییردادن زیاد در ابرو اجتناب کنید و برای پرهیز از ایجاد ابروهایی با مدل و شکل‌های افراطی، تغییرات جزئی ایجاد کنید؛ یعنی به‌جای اینکه یک ردیف کامل از تارهای ابرو را بردارید، یک یا دو تار ابرو را بردارید.

برای داشتن ابروهای بی‌عیب‌ونقص، دید مناسب در هنگام اصلاح ابروها اهمیت زیادی دارد. بهترین راه این است که دست‌کم ۳۰ سانتی‌متر از آینه فاصله بگیرید و چهره خود را بررسی کنید. به شکل صورت و مدل موردنظرتان توجه داشته باشید تا به چهره و ظاهری که می‌خواهید برسید. البته صرفا با خواندن مطالب مختلف درباره آموزش برداشتن ابرو نمی‌توان در این کار ماهر شد؛ بی‌شک باید بارها این کار را انجام دهیم تا در آن مهارت پیدا کنیم، ولی اصلاح ابرو با آگاهی از نکات و آموزش‌های درست موجب می‌شود که از نتایج ناخواسته و اشتباه‌ها جلوگیری کنیم و سریع‌تر در این کار ماهر شویم.

آیا تجربه‌ای در برداشتن ابرو دارید؟ به‌نظر شما نکات گفته‌شده برای آموزش برداشتن ابرو مفید و کافی هستند؟ می‌توانید نظرات و تجربه‌هایتان را در بخش «ارسال دیدگاه» با ما در میان بگذارید.

منبع

چرا زنان شلوار پوشیدند؟

بحث میل به زیبایی و گفتمان زیبایی‌شناختی همواره با بحث «هویت» و «مد» گره خورده است. هیچ هویتی، هویت برای «خود» نیست، هر هویتی همواره پای «دیگری» را به گفتمان زیبایی باز می‌کند. هویت همیشه امری مشترک است. ما هویت به معنی هویت خاص یک نفر نداریم. هویت آن چیزی است که در جوامع به مشارکت گذاشته می‌شود و در حرکت است، یعنی دارای چرخه پویا است.زمانی که هویت بر جنبه‌های ماندگاری بر خود اصرار داشته باشد، ما با جریان «خود- همانی» هویت مواجه هستیم. یعنی هر کنشگری قادر است خود را با ویژگی‌هایی که داراست بازنمود کند. زمانی که این «بازنمودِ خود» برای هر فرد کافی و بسنده تلقی شود، هویت بر «خود-همانی» استوار می‌شود و به تغییر شکل نیازی نیست.

اما هویتی که بر گذر از خود و نزدیک شدن به «دیگری» با تغییر در شکل و تصویر خود اصرار داشته باشد، هویت «دگر- محور» است.تمایل به زیبایی و زیبا دیده شدن نمی‌تواند مبتنی بر «خود-همانی» با محوریت خودبسندگی باشد. زیبایی همواره برای خود و دیگران است. اما نیاز به زیبایی و زیبا دیده شدن را می‌توان با «روایت حضور انسانی در جامعه» توضیح داد.«روایت» زمانی شکل می‌گیرد و تکمیل می‌شود که نقصان یا خللی برای جبران وجود داشته باشد. تنها در این صورت است که فرد اقدام به‌رفع خلل می‌کند. «عمل زیبایی» از آن رو صورت می‌گیرد که فرد بازنمود مثبت یا قابل‌قبولی از خود در مقایسه با دیگری که زیباتر جلوه می‌کند، ندارد. به همین دلیل، برای تغییر تصویر خود از تصویر منفی به تصویر مثبت به عمل زیبایی روی می‌آورد.

الهه‌های زیبایی

 میل به زیبایی ریشه در تاریخ دارد. در میان اساطیر یونان «آفرودیت» الهه زیبایی بود و همه خدایان شیفته او بودند، طوری که همیشه بر سر به‌دست آوردن او بین خدایان نزاع در می‌گرفت. هر کجا که آفرودیت قدم می‌گذاشت، گلی زیبا می‌رویید.

در میان اسطوره‌های ایرانی نیز «آناهیتا» الهه باروری، عشق، زیبایی و خرد است. این الهه سرچشمه زیبایی بوده است. وجود این الهه‌های زیبایی در یونان و ایران‌باستان نشان می‌دهد که میل به زیبایی در انسان، تاریخی بسیار طولانی دارد. اسطوره «نارسیس» هم به خوبی نشان داده است که نارسیس پس از دیدن تصویر خود در آب شیفته خود شد و آنقدر اسیر این شیفتگی شد که جان داد. البته در داستان اساطیر آمده است که نارسیس به عشق همه دختران بی‌توجهی و آنها را مسخره کرد و سپس از طرف خدایان تنبیه شد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی اگر نارسیس به دیگران توجه نکرد ولی اسیر زیبایی خود شد که این امر بر جدا شدن تصویر او از خودش و ساخته شدن یک «دیگری» در برابر او دلالت دارد. پس حتی این شیفتگی و این فنا شدن نارسیس هم به‌دلیل غرق شدن در زیبایی است.

تمنای تحسین

 در جایی که هویت اصرار بر «خود- ماندگی» داشته باشد، به‌دنبال ایجاد پایداری است. یعنی اینکه تثبیت شرایط موجود را ترجیح می‌دهد. تثبیت شرایط موجود زمانی ایجاد می‌شود که فرد قادر به ارائه تصویر مثبتی از خود است که در این حالت، حفظ شرایط موجود را ترجیح می‌دهد. در واقع، پایداری مبنای تمایل به حفظ وضعیت موجود و خود- ماندگاری است. اگر هویت بتواند بر «پایداری» و «قدرت» تکیه کند، ثبات او تضمین می‌‌شود. در این صورت دیگر شرایط زیستی او به خطر نمی‌افتد.

اما تمایل به زیبایی و زیبا دیده شدن هویتی «دگر- محور» دارد و به‌جای خود-ماندگاری ترجیح می‌دهد تا مرکز توجه دیگران باشد. پس تمایل به زیبایی یک هویت تغییرطلب است. بی‌شک چنین تغییری در راستای جبران یک نقصان یا بهبود وضعیت موجود است. یعنی حتی اگر فرد در شرایط مطلوبی از نظر زیبایی قرار داشته باشد، باز یک تصویری در ذهن او از زیبایی در مقایسه با دیگری به وجود می‌آید که می‌تواند زیبایی او را بهبود بخشد. این رفع نقصان یا بهبود در فرد «تولید قدرت» می‌کند.

برای اینکه هویت بتواند «تولید قدرت» کند، نیاز است تا جامعه و دیگران در این فرآیند وارد شوند. بخشی از قدرت هویتی کسانی که میل به زیبا دیده شدن دارند تابع حضور «جامعه ناظر» و «شاهد اجتماعی» است. بنابراین، گفتمان زیبامحور به‌دنبال ایجاد هویتی جدید است تا بر مبنای آن بتواند چیزی را به مشارکت بگذارد که دارای «قدرتِ رقابت» است. این رقابت در دو سطح عمل می‌کند: هم دیگری را به رقابت فرامی‌خواند و هم میدان حضور خود را وسعت می‌دهد تا دیگری‌های بسیاری در مقام تحسین این زیبایی برآیند.

چرا زنان شلوار پوشیدند اما مردان دامن نپوشیدند؟

در بسیاری از جوامع، مد، پذیرای «زن- نمایی» مردان نیست؛ یعنی یک مقاومت اجتماعی یا فرهنگی در مقابل زن- نمایی مردان در جوامع وجود دارد. اما در بسیاری از موارد در همین جوامع که کم هم نیستند «مرد-نمایی» زنان در مد پذیرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، مردان نمی‌توانند علیه تابویی تحت عنوان دامن پوشیدن وارد چالش شوند؛ در حالی که زنان توانسته‌اند شلوار به سبک مردان بپوشند. می‌توان نتیجه گرفت که «مد زنانه» کمتر توسط مردان شبیه‌سازی شده است. این در صورتی است که «مد مردانه» بیشتر توسط زنان شبیه‌سازی شده است. این امر نشان می‌دهد که هویت‌ها بر اساس شرایط و کارکرد اجتماعی قابلیت نفوذ در یکدیگر یافته‌اند. این قابلیت نفوذ را می‌توان نوعی «نشتی هویتی» نامید.

«نشتی» به این دلیل با بحث جنسیت مرتبط است که در بعضی موارد قوی‌تر و سریعتر انجام می‌گیرد و در بعضی موارد هم کندتر و ضعیف‌تر. در مورد آرایش مو شاید تعداد زنانی که موهایشان را پسرانه اصلاح می‌کنند نسبت به مردانی که موهایشان را می‌بافند یا گیس می‌کنند بیشتر باشد. اما نکته مهم این است که نفوذ از هر دو حوزه به یکدیگر وجود داشته است.

فانتزی‌های عالم مد

اینک این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا پوشیدن دامن مختص زنان ماند؟ یکی از پاسخ‌های ممکن را باید در بحث رابطه «قدرت» و «فانتزی» یافت. دامن در طول تاریخ بیشتر «جنبه فانتزی» خود را حفظ کرده است. اما شلوار کمتر وابسته به تولید فانتزی مانده و «جنبه کاربردی» آن غلبه داشته است. همین امرِ «کاربردی» سبب شده است تا ما با مسأله‌ای به‌نام زیبایی و فانتزی مواجه شویم. یعنی اینکه هر چه سبک زندگی به سمتی پیش رفته است که بر اساس شبیه‌سازی و یکسان‌سازی، تفاوت بین «من» و «دیگری» را کاهش داده است، ما به «جنبه کاربردی مد» رسیده‌ایم. همین کاهش و یکسان‌سازی هویتی به یک امر اجتماعی تبدیل می‌‌شود. به‌عنوان مثال، تولید جین را در نظر بگیرید؛ بیشترین میزان یکسان‌سازی هویتی در بحث مد در استفاده از شلوار جین رخ داده است. شلوار جین بیشترین شباهت را از نظر شکل، رنگ و ماتریال در دو جنس زن و مرد با یکدیگر دارد.

مد چگونه فرآیند زیبایی‌شناختی را مدیریت می‌کند؟

بحث مهم دیگری که در ارتباط با بحث «هویت و زیبایی» مطرح می‌شود این است که مد چگونه می‌تواند فرآیند زیبایی‌شناختی را مدیریت کند. رولان بارت در کتاب «نظام مد» ما را با سه نظام هویتی مد و زیبایی آشنا می‌کند؛

 مد همانند یک ساختار و یک فرم به‌کار گرفته می‌شود. در این حالت مد جنبه رسمی پیدا کرده و همانند یک «نهاد» عمل می‌کند. در چنین شرایطی «حضور فردی» یا «حضور خصوصی» نداریم بلکه هر فرد در خدمت نهادهای اجتماعی قرار می‌گیرد. به دیگر سخن، نمی‌توانیم از فردی سخن بگوییم که در فرآیند هویتی جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌دهد. در شرایطی که مد جنبه نهادی و رسمی دارد، به سمت یک عمومیت یا یک ساختار عمومی مشترک پیش می‌رویم.

 گویا مد در اینجا فرد را به یک تَن ماشینی یا مکانیکی بدل کرده که بر اساس قوانین سازمانی عمل نموده است. وجه غالب در این حالت وجه ساختاری مد است. یونیفرم‌های اداری از همین نوع هستند. چرا که قرار است هویتی یکسان و همتراز را به بیننده و مخاطب مد القا کنند و این همان چیزی است که به آن وجه نامتمایز مد می‌گوییم.

به عقیده بارت، در این حالت ما جنبه فانتزی یا میل به «زیبایی‌طلبی فانتزی» را حذف می‌کنیم چرا که مد در خدمت رسمیت دادن به شرایط سازمانی و کاربردی در جامعه است.

 نظام دوم زمانی رخ می‌دهد که فرد درصدد است تا برای خود موقعیتی خاص ایجاد کند. یعنی اینکه فردِ خواهانِ زیبایی، در شرایط خاص قرار گرفته و بر اساس طرحی خلاقانه نحوه آرایش و رفتار پوششی خود را رقم می‌زند. در چنین وضعیتی مد به «میل به زیبایی خاص» تبدیل می‌شود. در اینجا است که می‌توان از نوعی تبانی بین «ساختار» و «رخداد» زیبایی سخن گفت.

به جای اینکه فرد صرفاً در خدمت ساختار و سازمان خود باشد و به طور رسمی و مکانیکی با شرایط ایجابی و قوانین درون سازمانی تطبیق پیدا کند، خود را به «رخداد زیبایی‌ساز» نزدیک می‌کند.

در واقع، به جای اینکه مد به طور مطلق در خدمت ساختار و نهاد و قوانین باشد و پویایی خود را محو کند، تبدیل به رخداد و نوعی میل به متمایز بودن از دیگران می‌شود. دلیل میل به تمایز، ساختن تصویری مثبت و  بهبود یافته از «خود» است. تا اینجا مد و زیبایی سبب می‌شود تا فرد خود را طوری بازنمود کند که در عرصه اجتماعی دارای قدرت حضور کافی در صحنه رقابت باشد.

 در نظام سوم مد باید ببینیم آیا میل به زیبایی مبتنی بر واقعیت‌های درونی است یا با تکیه بر شرایط بیرونی تحقق می‌یابد. اگر شرایط بیرونی بر استقبال از مد و زیبایی حاکم گردد، ما با بحث «نقاب» یا «ماسک» مواجه می‌شویم یعنی اینکه فرد با اغراق بر زیبایی به‌دنبال شبیه‌سازی با دیگری است که او را مدل خود قرار می‌دهد.

پس نظام سوم زیبایی و میل به آن نظامی است که بر اساس همین شبیه‌سازی با دیگری نه تنها جنبه ساختاری خود را از دست می‌دهد، بلکه از رخدادی شدن (یعنی زیبایی در واقع خاص و گاه به گاه) نیز فاصله می‌گیرد تا به وضعیت آرمانی نزدیک شود.

در این وضعیت، مد می‌تواند هر ساختاری را تحت سلطه خود قرار دهد. بر اثر سلطه آرمانی و فانتزی مد بر ساختار و قوانین آن همه محدودیت‌های مد شکسته می‌شود و مد در این حالت به یک ریسک یا خطر شبیه‌سازی همگانی بدل می‌گردد. به همین دلیل چنین مدی «آشوب علیه خود و عادت‌های خود» جهت دستیابی به نظمی بیرونی است.

منظور از نظم بیرونی مد و زیبایی نوعی سبک زیبایی است که توسط یک «دیگری جمعی» تعریف و دیکته شده و توسط افراد یک جامعه پذیرفته می‌شود. به‌عنوان مثال عمل زیبایی بینی که در ابتدا آشوب علیه شرایط تصویری خود است، تبدیل به یک همانندسازی می‌شود که در این حالت همه بینی‌ها به شکل سربالا در می‌آیند. در این شرایط است که پروتزهای زیبایی جای واقعیت‌های انسانی را می‌گیرند. یعنی «زیبایی خلاق» یا اسطوره‌ای جای خود را به یک «زیبایی مصنوعی» می‌دهد که از نمونه‌های آن پروتز گونه و پروتز لب و غیره است. پروتز به‌عنوان جانشین واقعیت فردی یک شبیه‌سازی ماشینی یا مکانیکی است.

چرا در ایران از عمل‌های زیبایی بشدت استقبال می‌شود؟

زیبایی اگر مبتنی بر تفاوت‌های خلاقانه فردی باشد یک «رخداد زیبایی‌شناختی» است. ولی زمانی که این خلاقیت جای خود را به قالب‌هایی شبیه و همانند بدهد دیگر خلاق نیست، بلکه زیبایی پروتزی یا مصنوعی است. علت اصلی استقبال از چنین زیبایی بویژه در ایران سه چیز است:

 اول اینکه، همه اشکال زیبایی باید در صورت متمرکز شود و بنابراین باید قدرت مانور صورت افزایش یابد. به همین دلیل بینی سربالا و پروتزگونه تضمین‌کننده زیبایی تمرکز یافته در صورت است.

دوم اینکه، رواج و سرایت چنین سبک زیبایی به تعداد زیادی از افراد جامعه نشان‌دهنده این است که پروتز راه‌حل فوری برای درمان نقص یا بهبود شرایط است. علاوه بر این، پروتز در نگاه همه کسانی که تحسین‌کننده زیبایی هستند مورد استقبال فوری و نه مستمر قرار می‌گیرد.

سوم اینکه، زیبایی بیشتر در فرم و شکل بیرونی آن معنادار شده است و فضای درونی و عمق یافته آن مورد تردید قرار گرفته است. به همین دلیل اگر میل به زیبایی منجر به شبیه‌سازی صورت و تصویر در یک جامعه شود ما به سمت یک عادت یا تکرار پیش می‌رویم، که این خود در طول زمان به‌دلیل تکرار بیش از حد، دیگر زیبایی محسوب نمی‌شود، چرا که مانع تمایز و تفاوت است.

منبع

چگونه می‌توان به یک طراح مد تبدیل شد؟

طراحی مد (فشن دیزاین، Fashion Design) یک شیوه هنری است که مختص به طراحی پوشاک و زیورآلات است. با رشد صنعت طراحی مد طی چند دهه‌ی گذشته، تقاضا برای پوشاک و همچنین طراحان مد به طور روزافزون در حال افزایش بوده است.

شاید تصور کنید که طراحی مد، حرفه و مهارتی ساده است، اما اینطور نیست. امروز، طراحی مد یا فشن دیزاین، به حرفه‌ای تخصصی تبدیل شده است که برای فعالیت در آن نیاز به دانش زیادی در زمینه‌های مختلف از سبک زندگی، تاریخ هنر و مد، تجارت و غیره وجود دارد. همچنین افرادی که به این حرفه می‌پردازند، باید از خلاقیت بالایی برخوردار باشند.

طراحی مد یا فشن دیزاین چیست؟

فشن دیزاین یک شیوه هنری است که مختص به طراحی پوشاک و زیورآلات است. طراحی مد مدرن به دو دسته اساسی تقسیم شده است: لباس‌های مجلسی و آماده. طراحی لباس های مجلسی به مشتریان خاص همچون سلبریتی اختصاص دارد و طراحی لباس‌های مجلسی، دقیقا متناسب با سایز این افراد طراحی می‌شود. مجموعه لباس‌های آماده، در اندازه‌های استاندارد عرضه می‌شوند و سفارشی نیستند، بنابراین برای تولیدات انبوه مناسب هستند.

یک طراح مد باید چه کارهایی انجام دهد؟

طراح مد (فشن دیزاینر، Fashion Designer)، طراحی‌هایی را برای پوشاک و زیورآلات طراحی می‌کنند و از این طرح‌ها سود می‌برند. این افراد می‌توانند خودشان کسب و کار مختص به خود را داشته باشند یا اینکه به عنوان یک فشن دیزاینر، برای تولیدکنندگان کار کنند. هر طراح مد، زیبایی‌شناسی خاص خود را دارد که با گذشت زمان و تغییر روند بازار، تغییر می‌کند.

بدیهی است که در صنعت رقابت مد، طراحی مد، چیزی بیش از ترسیم یک طرح لباس است. طراحان امروزی، اغلب از نرم‌افزارهای کامپیوتری خاصی مانند کد (CAD) استفاده می‌کنند، در خیاطی مهارت دارند و به نظریه‌های هنری فلسفی مرتبط به رنگ و بسیاری از انواع مختلف مواد مورد استفاده برای تولید پوشاک و زیورآلات آشنا هستند. این افراد همچنین باید از کسب و کارهای مد و همچنین روند بازار و تجارت و بازاریابی در زمینه‌ی مد به خوبی آگاه باشند.

برای تبدیل شدن به یک طراح مد، چه آموزش‌هایی لازم است؟

بسیاری از طراحان مد، از طریق تحصیل در رشته‌ی طراحی مد در کالج‌ها یا دانشگاه‌ها، وارد دنیای طراحی مد می‌شوند. برخی دانشگاه‌ها، دارای رشته تخصصی طراحی مد هستند، در همین حال، برخی دانشگاه‌ها دارای برخی کورس‌های مرتبط به طراحی مد هستند. طراحی مد، در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های مختلف در دسترس است. همچنین برخی از دانشگاه‌ها، حتی دروس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ (MBA) را هم در دروس دانشگاهی رشته‌ی طراحی مد گنجانده‌اند که نشان از اهمیت، آگاهی از دانش بازرگانی و مدیریت برای طراحان مد دارد.

افرادی که می‌خواهند در این رشته تحصیل کنند، اغلب باید دارای مهارت های ابتدایی لازمه‌ی طراحی مد باشند. برخی دانشگاه‌ها ممکن است که از دانشجویان خود، آزمون‌های طراحی و دوخت به عمل بیاورند، حتی برخی دانشگاه‌های معتبر از دانشجویان خود، نمونه‌کار می‌خواهند. به این جهت، کسانی که می‌خواهند به طراح فشن و مد تبدیل شوند، باید قبل از ورود به دانشگاه، این مهارت‌ها را خود فرا بگیرند یا به دوره‌های مربوطه بروند.

دانشجویانی که در رشته‌ی طراحی مد تحصیل می‌کنند، در خلال دوره‌ی تحصیلی خود، استفاده از نرم‌افزار CAD، اطلاعاتی در مورد طراحی، خیاطی، نقاشی و ایجاد الگوها را در دانشگاه می‌آموزند. همچنین دانشجویان این رشته، دروسی در مورد تاریخ هنر و مد، پیش‌بینی روند بازار و تجارت، واحدهایی را در دانشگاه می‌گذرانند. همچنین رشته طراحی مد دارای گرایش‌های خاص است، مانند طراحی لباس‌های کودکانه، لباس‌های مجلسی، لباس‌های بافتنی یا لباس‌های ورزشی.

آیا برای شروع به کار به عنوان یک طراح مد، نیاز به مدارک و گواهینامه‌های خاصی است؟

خیر، برای تبدیل شدن به یک طراح مد نیازی به هیچ کدام از این موارد نیست، بلکه تجربه کاری و نمونه‌کارهای مناسب، می‌تواند برای شروع فعالیت حرفه‌ای یک طراح مد کافی باشد.

برای اینکه به صورت حرفه‌ای تبدیل به یک طراح مد شوید، چقدر زمان نیاز است؟

به طور متوسط، بر اساس آمارها، طراحان فشن و مد، حدود ۴ سال پس از دریافت مدرک کارشناسی (عموما مدرک کارشناسی برای ورود به حرفه‌ی طراحی مد کافی است)، به فعالیت در این زمینه می‌پردازند. البته بسیاری از فارغ‌التحصیلان پس از دانشگاه، در زمینه مد یا زمینه‌های مرتبط مشغول به کار می‌شوند. البته همچون تمامی زمینه‌های شغلی، برای تبدیل شدن به یک طراح مد شناخته شده در این صنعت، نیاز به سال‌ها فعالیت است.

درآمد فعالان فشن دیزاین چقدر است؟

با وجودی که درآمد طراحان مد حرفه‌ای، بسیار بالاست، اما آمار متوسط درآمد سالانه این افراد در ایالات متحده آمریکا که یکی از کشورهای پیشرو در زمینه‌ی مد است، تنها ۶۲.۸۶۰ دلار در سال ۲۰۱۲ بوده است. بر اساس گزارش، Bureau of Labor Statistics، دریافتی افرادی که به تازگی وارد صنعت مد شده‌اند، بسیار پایین است، اما همانطور که می‌دانید، افراد موفق در این حوزه، درآمدهای نجومی دارند.

چشم‌انداز این شغل چگونه است؟

بر اساس گزارش، Bureau of Labor Statistics، استخدام طراحان مد در ایالات متحده بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ به میزان ۳ درصد کاهش خواهد یافت. به دلیل کاهش تعداد مشاغل موجود، رقابت برای موقعیت‌های شغلی، در این کشور و البته دنیای صعنت مد، بسیار بالا خواهد بود و طراحان تنها با مهارت بالا، تجربه و نمونه‌کارهای قوی، می‌توانند فرصت‌های شغلی را به دست بیاورند.

فرصت‌های شغلی دیگر برای متخصصان فشن دیزاین چیست؟

متخصصان فشن دیزاین که برای طراحی‌های خانگی یا تجاری فعالیت می‌کنند، می‌توانند به عنوان طراح ارشد یا مدیران خلاقیت در کسب و کارهای مختلف فعالیت کنند. همچنین، برخی طراحان مدرن مد، به صورت خود اشتغال یا مستقل (Self-Employment) به فعالیت می‌پردازند و حتی در زمینه‌هایی همچون سردبیر نشریات یا وب‌سایت‌های مد فعالیت می‌کنند. طراحان مستقل ممکن است که فروشگاه‌های خود را دایر کنند یا طرح‌های خود را توسط بازاریابان به فروش برسانند.

چگونه می‌توانیم، به عنوان یک طراح حرفه‌ای مد فعالیت کنیم؟

مشخصا در زمینه‌ی طراحی مد، نمونه‌کار، مهمترین بخش از روند پذیرفته شدن در یک برند یا یک کسب و کار معتبر است. نمونه‌کار، می‌تواند چشم‌اندازی از سبک‌کاری، خلاقیت و استعداد و مهارت طراح مد در اختیار کارفرمایان بالقوه قرار دهد. همچنین، این افراد می‌توانند در مشاغل مرتبط به طراحی لباس یا خرید و فروش آن فعالیت کنند. همچنین فشن دیزاینرها می‌توانند طرح‌های خود را به طور مستقل تولید کنید، اگرچه اغلب برای سودآور شدن این فعالیت‌ها، مدت زیادی فعالیت کنند.

چگونه می‌توانیم اطلاعات بیشتری در این رشته به دست بیاوریم؟

مطالعه در مورد طراحان مد مورد علاقه‌ی‌تان، می‌تواند راهی برای درک بهتر مسیر موفقیت شما در صنعت مد باشد. منابعی مانند ELLE و Designer Files می‌توانند جای خوبی برای شروع این تحقیقات باشند. همچنین می‌توانید در نشریات یا وب‌سایت‌هایی مانند Women’s Wear Daily و The Business of Fashion اطلاعات زیادی در مورد صنعت مد و روند فعلی بازار طراحی مد کسب کنید.

معتبرترین دانشگاه‌ها برای تحصیل در رشته فشن دیزاین چه دانشگاه‌هایی هستند؟

بر اساس فهرستی که از سوی نشریه‌ی معتبر CEOWORLD منتشر شده است، ۱۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه مد بر اساس شاخص‌هایی مانند تجربه تحصیلی، شرایط پذیرش، میزان اشتغال، بازخورد کاری، تخصص و شهرت جهانی؛ عبارتند از:

دانشکده مد، هنر و طراحی پارسونز

آکادمی سلطنتی هنرهای زیبا آنتورپ در بلژیک

دانشگاه هنر لندن در انگلستان

موسسه فناوری مد نیویورک در ایالات متحده آمریکا

مرکز سنت مارتینز دانشگاه هنر لندن در انگلستان

دانشگاه کینگستون، لندن در انگلستان

دانشکده هنر، طراحی و معماری دانشگاه آلالتو در فنلاند

دانشگاه پلیمودا، فلورانس در ایتالیا

دانشگاه بونکا گوکین، توکیو در ژاپن

کالج سلطنتی هنر، لندن در انگلستان

منبع

معروف ترین برندهای عینک آفتابی

آیا اکسسوری جذاب تر از عینک آفتابی می شناسید؟ با عینک آفتابی نه تنها چشمانتان را از اشعه های مضر آفتاب دور نگه می دارید، بلکه به ظاهرتان نیز جذابیت بیشتری می بخشید.

از آن ‌جایی ‌که مسئله زیبایی نیز در انتخاب عینک آفتابی دخیل است، طراحی‌ های مختلفی از آن موجود است که ما در این جا بهترین های آنها را برایتان آورده ایم.این روزها برندهای بسیاری در زمینه‌ عینک آفتابی وجود دارند.

یکی از مزیت‌ های تعداد زیاد آنها این است که هر مدلی که دوست داشتید را می ‌توانید از میان آنها  انتخاب کنید، اما مطمئنا همه‌ برندها کیفیت و زیبایی یکسانی ندارند. در این مطلب سعی کرده ایم که بهترین و معروف ترین برندهای عینک آفتابی مردانه را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید.

۱. H&M

اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که عینک تان را در جاهای مختلف جا می گذارید یا گم می کنید، باید به دنبال عینکی باکیفیت اما ارزان باشید. برای این منظور ما عینک های آفتابی برند H&M را به شما پیشنهاد می دهیم. این برند عینک های متنوع و زیبایی را دارد که می توانید با توجه به سلیقه تان بهترین را انتخاب کنید. عینک های اچ اند ام با قیمت هایی مقرون به صرفه، دست شما را در انتخاب باز گذاشته است.

۲. Hawkers

برند اسپانیایی هوکرز در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد. این برند کار خود را از همان ابتدا با وب سایت اش آغاز کرد. کیفیت عینک های آفتابی این برند بسیار بالاست، به عنوان مثال فریم های عینک اش بسیار انعطاف پذیر و محکم است. علاوه بر آن از رنگ های متنوع و جسورانه استفاده می کند که گزینه خوبی برای روزهای گرم بهار و تابستان به شمار می رود.

۳. Monokel

یکی از برندهای عینک آفتابی که امروزه طرفداران زیادی دارد، برند مونوکل است. این برند عینک های خود را از ضایعات بازیافتی می سازد. نکته جالب اینجاست که محصولات آن جنسیت ندارد، از این رو هم آقایان و هم خانم ها گزینه های زیادی را برای انتخاب کردن پیش رو دارند.

۴. Polaroid

برند پولاروید که بیشتر به خاطر دوربین های عکاسی اش شهرت داشت، حال به تولید عینک های آفتابی روی آورده است. از آنجا که این برند بهترین لنزهای محافظ را تولید می کند، با گذاشتن عینک های آن، از اشعه های مضر آفتاب تا حد زیادی در امان خواهید بود. اگر به سبک کلاسیک علاقه دارید، این برند گزینه خوبی برایتان خواهد بود.

۵. Quay Australia

این برند که از سال ۲۰۰۴ تاکنون در حال فعالیت می باشد، تا به حال تنها عینک های آفتابی زنانه تولید می کرده است. از آنجا که عینک های آن کیفیت بالایی دارند، ستاره هایی چون کایلی جنر، بلا حدید و پریس هیلتون نیز از طرفداران آن هستند. اما از آنجا که تقاضا برای آنها زیاد بود، تولید عینک های آفتابی مردانه آن نیز آغاز شده است. سبک این عینک ها کلاسیک بوده و در رنگ های متنوعی ساخته شده اند که با هر سلیقه ای جور در می آید.

۶. Perverse

برند پریورس عینک هایی را تولید می کند که جنسیت ندارند، از این رو هم آقایان و هم خانم ها می توانند از آنها استفاده کنند. فریم این عینک ها معمولا بزرگ است که نه تنها چشم هایتان را به خوبی در مقابل اشعه های مضر آفتاب حفظ می کند بلکه به ظاهر شما نیز سبکی کلاسیک می دهد.

۷. Oakley

این برند در سال ۱۹۷۵ توسط جیمز جنراد تاسیس شد. در ابتدا تنها به تولید عینک های اسکی می پرداخت اما بعدها تولید عینک های آفتابی خود را نیز آغاز کرد. از آنجا که عینک های اکلی سبکی اسپرت دارند، اگر از سبک های کلاسیک خسته شده اید، به کلکسیون این برند سری بزنید.

۸. Ray-Ban

آیا برند عینکی را معتبرتر از ری بن می شناسید؟ این برند حدود ۸۰ سال است که نام خود را در اول فهرست بهترین برندهای عینک آفتابی قرار داده است. این کلکسیون اولین بار در سال ۱۹۳۰ برای خلبانان طراحی شد اما خیلی سریع توجه ستارگان هالیوود و به طبع مردم را نیز به خود جلب کرد. اگر به دنبال عینکی به سبک کلاسیک و در عین حال باکیفیت هستید، ری بن بهترین انتخاب برایتان است. مطمئنا هزینه بالایی که برای این برند عینک می پردازید ارزشش را دارد.

۹. Persol

یکی از دیگر برندهایی که با ری بن برابری می کند، برند پرسول است. این برند در سال ۱۹۱۷ در ایتالیا تاسیس شد. مشخصه اصلی آن رنگ زرد و قهوه ای لنزهای آن می باشند. بنابراین اگر از لنزهای مشکی خسته شده اید، می توانید با این مدل عینک ها به ظاهرتان تنوع دهید. از دیگر خصوصیات منحصر بفرد عینک های پرسول، دسته های انعطاف پذیر آن می باشندکه با فرم صورت هر فردی تغییر می کند.

۱۰. Montblanc

برند مون بلان را بیشتر به ساعت ها و خودکارهایش می شناسیم اما این بار به سراغ عینک هایش رفته ایم. عینک های آفتابی این برند ایتالیایی، کلاسیک بوده و در فرم ها و رنگی ساخته شده که هیچگاه از مد نمی افتند. بنابراین می توانید سالها و با خیال راحت از آن استفاده کنید.

۱۱. Cutler And Gross

این برند در سال ۱۹۶۰ در انگلستان متولد شد و در دهه های اخیر توانست نام خود را به عنوان یکی از بهترین برندهای عینک آفتابی در جهان بالا بکشد. نمونه های آن را می توانید حتی در کت واک های مد و فشن نیز مشاهده کنید. لنزهای این عینک ها روشن و رنگی بوده و به ظاهر شما تنوع خاصی می بخشد.                 

منبع

نکاتی برای پایین آوردن ریسک پشیمانی پس از خرید لباس

وسواس برای خرید لباس یکی ازدغدغه‌هایی است که بسیاری بخصوص زنان با آن دست‎وپنجه نرم می‎کنند؛ بسیار شده است که لباسی را خریداری می‌کنند و پس از آنکه به خانه می‌برند، از خریدی که کردند، پشیمان می‌شوند.شاید از خود بپرسید هنگام خرید لباس باید به چه نکاتی توجه کرد تا از خرید پشیمان نشوید؟! ما در این مطلب به شما نکاتی را یادآوری می‎‌کنیم که می‌تواند ریسک پشیمان‌شدنتان! را پایین بیاورد!

به مواد استفاده‌شده در الیاف پارچه دقت کنید

ابتدا باید در نظر بگیرید لباسی که خریداری می‌کنید آیا به مراقبت‌های ویژه‌ای نیاز دارد؟ به عنوان مثال اگر لباسی را با قیمت بالایی خریداری می‌کنید باید بدانید شست‌وشوی این لباس راحت است یا اینکه رنگ می‌دهد و شستن آن بسیار سخت است و این یک نشانه بر مطمئن‌بودن الیاف استفاده شده در آن است.

چروک‌شدن پارچه را امتحان کنید

اگر لباستان را می‌خواهید برای مدت زمانی طولانی به تن داشته باشید و در طول روز  مانند ساعت‌های  ابتدایی خوش‌فرم باشد، از چروک‌نشدن آن مطمئن شوید، اما چطور؟ برای چند ثانیه  پارچه  آن را در دست مچاله کنید و ببینید که به راحتی چروک می‌شود یا نه. پس از این از جنس پارچه استفاده‌شده در آن کاملا مطمئن می‌شوید تا از این لحاظ  برایتان مشکل‌ساز نشود.


سعی کنید لباس را قبل از خرید پرو کنید

 یکی از اشتباهاتی که برخی از خریداران مرتکب می‌شوند، آن است که بدون پرو و با اطمینان کامل جنس مورد نظر خود را می‌خرند؛ در صورتی که بهتر است لباس‌هایی خریداری شود که قابل پرو باشد و فروشنده اجازه پوشیدن آن را قبل از خرید به شما داده باشد تا  پس از بازگشت به خانه از خریدی که داشتید، پشیمان نشوید.

در رنگ ها و مدل لباس‌هایتان تنوع دهید

اگر همیشه رنگ مورد علاقه‌تان  را استفاده می‌کنید و لباس‌هایتان با طرح‌های مختلف همگی یک رنگ دارند، در رنگ و مدل مورد نظرتان تغییر به خرج دهید؛ چرا که پس از مدتی  لباس‌هایتان برایتان یکنواخت می‌شوند و از آنها زده می‌شوید؛ لباس‌های تکراری نخرید.

به مدل پشت لباس هم در تنتان دقت کنید

زمانی که لباستان را به تن کردید، نگاه دقیق به آن داشته باشید و خوب آن را برانداز کنید؛ آینه‌ای کوچک به همراه داشته باشید تا پشت لباس را به خوبی ببینید. همچنین اگر زمان کافی دارید بهتر است دو سایز از آن را در بدن خود پرو کنید تا مطمئن باشید کدام یک بهتر است و از دیدن فرم نامناسب در بدنتان یکه نخورید.

دقت در نور اتاق پرو و آینه‌ای که در آن پرو می‌کنید

نور یکی از نکات مهمی است که باید به آن توجه داشت؛ زیرا اگر نور کافی وجود نداشته باشد، به خوبی نمی‌توان به ایرادها و حتی زیبایی لباس پی برد. این  موضوع باعث می‌شود شما چیزی که در فروشگاه دیده‌اید با چیزی که به خانه آورده‌اید، کاملا متفاوت باشد.

به آینه‌ها دقت کنید

آینه‌ها در چگونه نشان‎دادن لباس بی‌تأثیر نیستند؛ چرا که ممکن است آینه‌ای شما را لاغرتر و کشیده‌تر نشان دهد و باعث گمراهی شما شود. آینه‌ای که صاف به دیوار چسبیده است، بهتر است. در صورتی که در بسیاری از فروشگاه‌ها آینه را در یک قاب زیبای ضخیم به صورن کج قرار داده‌اند و آن فرم اصلی لباس را در بدن به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد.

به هنگام پرو لباس تحرک داشته باشید

پوشیدن لباس و ایستادن جلوی آینه کافی نیست؛  باید کمی راه بروید تا متوجه شوید لباس اندازه‌تان است، اندامتان را چگونه نشان می‌دهد؛ اگر در حال خرید دامن یا شلوار هستید، باید در آن بنشینید و بلند شوید تا مطمئن شوید که برایتان تنگ نیست و احساس راحتی می‌کنید.

جزییات لباس را بررسی کنید

از سالم‌بودن لباس مطمئن شوید، دکمه‌ها و منجوق‌دوزی‌های را به خوبی بررسی و درزهای لباس را چک کنید که حداقل به اندازه یک تا دو سانت اضافه پارچه داشته باشد تا در صورت نیاز به گشادکردن لباس  از آنها استفاده کنید.

منبع

باید و نباید‌های لباس پوشیدن برای مصاحبه کاری

حتما می دانید که برخورد اول با آدمها تا چه حد حیاتی ست. زمانی که صحبت از روز مصاحبه کاری به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن مان می رسد این است که چه لباسی برای آن روز به تن کنیم؟ در آن روز، نه تنها صحبت های شما، بلکه ظاهرتان نیز تاثیر زیادی روی استخدام تان خواهد گذاشت. به بیان دیگر، از مدل لباس گرفته تا رنگی که به تن می کنید و… می تواند در نتیجه مصاحبه تان تاثیرگذار باشد. در ادامه از یکی از طراحان مشهور مد و فشن، برایس پتیسون «Brice Pattison» خواستیم تا پیشنهادهایی را برای تیپ مناسب برای روز مصاحبه به ما بدهد. 

چرا لباسی که باید در روز مصاحبه به تن کنیم، اهمیت زیادی دارد؟

لباسی که شما به تن می کنید، در واقع سیگنالی را از شخصیت و طرز فکر و حتی میزان آشنایی تان با فرهنگ و قوانین آن شرکت، به مصاحبه گر منتقل می کند. بنابراین شما باید با مهارت و دانش کافی، لباسی مناسب را برای روز مصاحبه انتخاب کنید.

بدترین لباسی که برای مصاحبه کاری می توان پوشید، چیست؟

شاید احتیاج به گفتن نداشته باشد زیرا اکثرا می دانند که لباس های کژوال یا اسپورت برای مصاحبه کاری مناسب نیست اما بد نیست که بار دیگر یادآوری کنیم که پوشیدن صندل، شلوارهای برمودا و کلاههای اسپورت مانند کپ، به هیچ وجه توصیه نمی شود.

اگر با قوانین و فرهنگ لباس پوشیدن جایی که می خواهیم برای مصاحبه بروم آشنا نباشیم، آیا می توانیم تماس بگیریم و از آنها سوال کنیم؟

بهتر است که این کار را نکنیم. با پیشرفت تکنولوژی، شما به سادگی می توانید با سرچی ساده در گوگل یا گشتی در شبکه های اجتماعی، از محیط آن شرکت، به خصوص فرم لباس آن اطلاعات لازم را به دست آورید.

آیا پیشنهاد دیگری داری؟

بله. به نظرم من لباس های تیره بهترین انتخاب برایتان هستند. سعی کنید لباس هایی را انتخاب کنید که ساده و به دور از تزییناتی چون تصاویر گرافیکی، پارگی و… باشند.

در ادامه نکته هایی را برایتان آورده ایم که بهتر است از آنها را نیز رعایت کنید:

از زدن بیش از اندازه عطر به خود خودداری کنید

شاید افرادی که می خواهید با آنها صحبت کنید، به بوی عطر حساسیت داشته باشند یا از آنجا که عطر سلیقه ای ست، از بوی آن خوششان نیاید، بهتر است که آن را روی خودتان خالی نکنید تا مبادا برای دیگران آزار دهنده باشد.زدن ۲ تا ۳ اسپری از آن کافی ست تا تاثیر خودش را بگذارد.

کفش های باز نپوشید

هیچکسی دوست ندارد پاهای برهنه شما را ببینید، به خصوص در یک مصاحبه کاری. اگر چه شما با پوشیدن صندل یا کفش های جلو باز احساس راحتی می کنید اما این پوشش برای چنین موقعیتی مناسب نیست. بنابراین بهتر است که از پوشیدن صندل خودداری و پاهایتان را برای چند ساعت در کفش ها پنهان کنید.

از پوشیدن لباس های چروک بپرهیزید

قبل از این که به مصاحبه کاری بروید، از صاف و بدون چروک بودن لباس هایتان اطمینان حاصل کنید. حضور در مصاحبه کاری با لباس های چروک، این حس را به مصاحبه گر می دهد که شما به ظاهر و به تبع به کارتان اهمیت زیادی نمی دهید. علاوه بر آن، نشانه این است که شما به جزییات توجه زیادی نمی کنید که در نتیجه از نظر آنها گزینه خوبی برای کار در آن شرکت نخواهید بود.

منبع

درباره وانادیس

میزان بارور بودن یک زن به سطح هورمون استروژن بدن وی بستگی داشته و سطح بالای این هورمون در زنان خود را بصورت چهره و اندام زیبا نمودار می‌سازد. تعیین ارزش هر فرد بر اساس زیبایی و جذابیت‌های فیزیکی صرف آن فرد گرچه موجب آزردگی خاطر و بی عدالتی مفرط می‌گردد اما هیچگاه این نوع رویکرد به افراد متوقف نخواهد گشت.