برای اینکــه خانــه‌ای زیبــا داشته بــاشید بــاید بــه تمــام نکــات لازم در طراحی منزل خود توجه کنــید. اتــاق نشیمن یکـی از مــهم‌ترین و اصلی ترین بخش‌هــای خانــه در طراحی و چیدمــان دکوراسیون هســت. در چیدمــان این بخش بــاید تمــام دقت و امکــانــات بــه کــار گرفته شــود تــا حســاس‌ترین نقطه خانــه کــه کانون اصلی توجهــات اســت بــه بــهترین نحو ممکن ســاخته شــود.

دکوراسیون به سبک منزل ایرانی

در این بخش دو مرحله را برای راهنمــایی شمــا آمــاده کرده‌ایم. بخش اول شامل ده راه مختلف برای انواع مدل‌هــای قابل چینش در اتــاق نشیمن اســت کــه بــه شمــا ارائه خواهد شــد و بخش دوم راهنمــایی بــه همراه نکــات و ترفنــدهــایی اســت کــه در اتــاق نشیمن مــی‌توانــید بــه کــار بگیرید تــا یک طرح دل‌نشین برای نشیمن خود بــه وجود آورده بــاشید.

اغلب اتــاق نشیمن خانــه‌هــای مــا چیزهــای زیــادی را بــه خود مــی‌بــینــد. مــا در این مکــان تلویزیون تمــاشا مــی‌کنــیم، بــا دوســتــان خود گپ و گفت مــی‌کنــیم، گاهی اوقات کتــاب مورد علاقه خود را روی کــانــاپه نشیمن دنبــال مــی‌کنــیم و حتی مواردی مثل انجام کــارهــای اداری کــه بــه خانــه آورده‌ایم یــا بــازی‌هــای بچه گانــه بــا کودکــانمــان و یــا خوردن نــاهــار در کنــار ســایر اعضا خانواده را در این محل بــه چشم دیده‌ایم. این موارد نشان مــی‌دهد کــه اتــاق نشیمن توانــایی بسیــار زیــادی در ارائه امکــانــات و فرصت‌هــا بــه مــا دارد و نبــاید مورد بــی توجهی قرار گیرد.

بــا توجه بــه همــه آنچه گفته شــد مــی‌توان حرکت‌هــای هوشمنــدانــه‌ای را اجرا کرد کــه هر آنچه از اتــاق نشیمن انتظار دارید در اختیــار شمــا قرار دهد. اگر چه این اتــاق بسیــار سخاوتمنــد اســت کــه چنــین مزایــایی را در اختیــار شمــا قرار مــی‌دهد، امــا همــه این‌هــا بدون چالش نــیز نخواهد بود. هر کــارایی بــیشتری از این فضا متوقع بــاشیم ترافیک بــیشتری در لوازم موجود در اتــاق نشیمن و همــین طوری پیــاده ســازی طرح‌هــای خود خواهیم داشت. مــهم‌ترین نکته در این بــاره این اســت کــه اولویت این فضا برای خانــه شمــا چیســت

حقیقت غم انگیزی کــه بــاید بــا آن رو برو شــویم این اســت کــه هر چه اتــاق نشیمن مــا کوچک‌تر بــاشــد امکــان دســت یــابــی بــه اهداف و آرزوهــای مــا کم رنگ‌تر خواهد شــد، یعنــی بــاید قید یک سری از توقعاتمــان را بزنــیم. اکنون مدل‌هــایی بــا یک حالت اســتــانــدارد آمــاده شــده تــا ذهن شمــا را بــه حرکت وا دارد. برای چرخانــدن چرخ‌هــای مــاشین خلاقیت خود از این ده روش اســتفاده کــافی را ببرید و خانــه شیک ایرانــی خود را متحول ســازید.

چیدمان به روش رسمی و متعادل

روش اول: چیدمــان رسمــی و متعادل

در اولین طرح از راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن بــه ابتدایی‌ترین نوع آن مــی‌رسیم. این طرح احتمــالاً همــان چیزی اســت کــه در بسیــار از خانــه‌هــا مشاهده مــی‌شــود و اولین چیزی اســت کــه بــه ذهن‌هــا خطور مــی‌کنــد. علت نــیز در نزدیکـی فکرهــا بــه یک قاعده معین برای رسیدن بــه تعادل در خانــه اســت.

چیدمان متعادل و رسمی به سبک ایرانی

همواره سعی مــی‌شــود تــا خانــه در حالت قرینــه یــا بــه تعبــیری تعادل قرار بگیرید. یک اتــاق رسمــی کــه الگوی مربوط بــه آن را در ادارات نــیز مــی‌توانــید پیــاده کنــید. مبل‌هــا روبروی یکدیگر و مــیز مبل در بــین آن‌هــا قرار مــی‌گیرد نقطه توجه یــا کــانونــی خانــه در طرفین افرادی کــه بر روی مبل‌هــا مــی‌نشیننــد قرار گرفته و دکوراتیوهــا نــیز در نقاط خالی گنجانــده مــی‌شــونــد.

دکوراسیون متعادل و تصادفی به سبک ایرانی

روش دوم: چیدمــان تصادفی و متعادل

درســت شبــیه بــه روش اول اســت بــا کمــی آرامش بــیشتر. در این فضا کــه مبلمــان رسمــی مقابلتــان جایش را بــا مبل‌هــای راحتی تک نفره عوض کرده یعنــی احســاس صمــیمــیت بــیشتری برای اعضای مقابل خود بــه خرج مــی‌دهید. تلویزیون اگر قرار اســت در اتــاق جایی داشته بــاشــد بــه سمت صنــدلی یــا مبل‌هــای تک نفره حرکت مــی‌کنــد و در حالی کــه شــومــینــه و تلویزیون در روش اول در راســتی عمودی هم قرار گرفته بودنــد، اینجا از یکدیگر جدا مــی‌شــونــد. یک مــیز عسلی زیبــا و کوچک بــین دو مبل تکـی، تمــام کننــده همــه آن چیزی اســت کــه روش دوم را بــه کمــال مــی‌رســانــد.

چیدمان به صورت راحتی بیشتر با مبل های چند منظوره

روش سوم: افزایش حالت راحتی بــیشتر بــا مبل‌هــای چنــد منظوره

بــا یک چرخش نوســانــی ۹۰ درجه‌ای در قسمت کــانــاپه خود در اتــاق نشیمن متوجه مــی‌شــوید کــه کمــی فضای بــیشتری در اختیــارتــان قرار گرفته اســت. بــه این صورت کــه دید افقی شمــا زاویه بــیشتری را شامل مــی‌شــود و نقطه کــانونــی خانــه بــه جای این کــه در طرفین شمــا بــاشــد دقیقاً روبروی شمــا قرار گرفته اســت. بــا قرار دادن مبلمــان راحتی و تک نفره کــه کــاربری‌هــای دیگری نــیز دارنــد در فضای اتــاق پرتر دیده مــی‌شــود. وجود پاف یــا مــیزهــا کوچک زیر دســتی از مواردی اســت کــه مــی‌توانــد کمک کننــده وضعیت این اتــاق بــاشــد. این اتــاق نشیمن برای تمــاشای برنــامــه مورد علاقه شمــا در کنــار عزیزانتــان آمــاده شــده اســت تــا حس خوب کنــار هم بودن را تجربــه کنــید.

دکوراسیون به سبک راحت و مینیمال

روش چهــارم: چیدمــان مــینــیمــال و راحت

وقتی در اتــاق نشیمنــی قرار مــی‌گیرید کــه حس راحتی و چیدمــان اتــاق، در درجه بــالایی بــه منظور رعایت شــدنشان قرار دارنــد، بــاید بــه سراغ مبل‌هــا بروید تــا بتوانــید این نکته را رعایت کنــید. مبل‌هــای ال در این چنــین موقعیت‌هــایی یــاری کننــده‌هــای بسیــار منــاسبــی هســتنــد چرا کــه فضای پرت شمــا را کــاهش مــی‌دهنــد و بــه چیدمــان نشیمن شمــا نظم مــی‌دهنــد. بــه عنوان راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن بــه این مطلب نگاه کنــید چگونــه بــا صنــدلی‌هــای راحتی نرم و بزرگ در کنج اتــاق احســاس راحتی را مــی‌توان بــه وجود آورد. بــا کمــی تمــیز کــاری و حذف موارد غیر ضرور ســادگی اتــاق بسیــار دل‌نشین شــده و احســاس خفگی از محیط برداشته مــی‌شــود.

چیدمان به سبک یکپارچه سازی

روش پنجم: یکپارچه ســازی محیط اتــاق نشیمن بــا سبک شیک

عمق نگاه بــه اتــاق نشیمن شبــی شیک (دربــاره این موضوع بــه طور مفصل در مقاله‌ای جداگانــه، توضیحاتی ارائه خواهیم داد) را بــا یکپارچه ســازی اتــاق بــه وسیله مبل‌هــای یکدســت زیــاد کنــید. خانــه‌ای بــا دکوراسیون دهه پنجاه. اینجا بــا کمــی تغییرات مــی‌توان اتــاقی یکدســت ســاخت. مــهم‌ترین نکته در رنگ‌هــای موجود در اتــاق اســت کــه بــیشتر این رنگ‌هــا بــه مبل‌هــا تعلق دارد. پس بــا توجه بــه ترکـیب رنگ مبل هــا و ســت کردن آن‌هــا بــا فضای کلی نشیمن شیک خود را تکمــیل کنــید.

اتاق نشیمن به سبکی با چاشنی اتاق کار

روش ششم: نشیمنــی بــا چاشنــی اتــاق کــار

در خانــه‌هــایی کــه فضای بزرگی نــدارنــد کــار سختی اســت کــه بــه عنوان راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن آن‌هــا وارد عمل بشــویم، امــا کــار مــا کمک کردن بــه افرادی اســت کــه در حالت‌هــای مختلف برای رسیدن بــه آرزوهــایشان در تلاشنــد.

اگر اتــاق نشیمن مجموعه‌ای اســت کــه شمــا بــاید بــه منظور کــاربردهــای دیگر از آن کمک بگیرید، کــارتــان برای ســاخت اتــاق کــار ســاده‌تر از ســایر موارد خواهد بود. یک اتــاق دو منظوره کــه مرز بــین نشیمن و اتــاق کــار را بــا مبل‌هــا و فرش‌هــا مــی‌توان ســاخت. کنج اتــاق بــهترین فضا بــه منظور اختصاص مــیز کــار خواهد بود. سعی کنــید بــیشتر از این اتــاق نشیمن را بــه چالش نکشید تــا توازن بــین ارکــان اتــاق بر هم نریزد.

چیدمان به سبک مدرن و کلاسیک

روش هفتم: سبک مدرن کلاسیک

وقتی در مورد جزییــات سبک مدرن بــیشتر تأمل مــی‌کنــیم متوجه خواهیم شــد کــه این سبک بر خلاف ظاهر ســاختــار شکنــانــه ای کــه بــه وجود مــی‌آورد، در مجموع نتیجه‌ای کــاملاً ســاده و بدون چالش را بــه ارمغان آورده اســت. بــه منظور راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن بــاید عرض کنــیم سبکـی ترکـیب شــده از چیدمــان کلاسیک بــا متد مدرن بــاعث مــی‌شــود خانــه‌ای دل بــازتر و آزادتر داشته و نگاه‌هــای ببــیننــده هرگز از گشت و گذار

در اتــاق نشیمن شمــا سیر نشــود. مبل‌هــا را بــه روش کلاسیک در بخشی از اتــاق بچینــید تــا اصول نشیمن بودن فضا حفظ شــود و در بخش بــاقی مــانــده مدرن بودن را بــه اتــاق تزریق کنــید. همــه این‌هــا بــا یک دســت مبل زیبــا و خالی کردن محیط از حواشی بــه دســت مــی‌آید. دیگر نــه نــیازی بــه تلویزیون یــا گلدان در اتــاق اســت و نــه احتیــاجی قرار گیری مــیز در فضای کلاسیک. همــه چیز آن‌قدر شســته و رفته اســت کــه نــیاز بــه توضیح بــیشتر نــدارد.

دکوراسیون دوستانه و خانوادگی

روش هشتم: خانوادگی و دوســتــانــه

بــا این روش کــه در راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن برای شمــا مطرح مــی‌کنــیم بــهترین حالت برای رسیدن بــه یک فضای مســتقل در دورهمــی هــای خانوادگی و فضای مجزا برای پذیرایی از دوســتــانتــان دســت خواهید یــافت. برای این کــار یک مبل نــیاز دارید تــا بخش خانوادگی خود را ایجاد کنــید. (البته مــی‌توانــید مبل‌هــا خود را بــه صورت ال بچینــید).

بــا فرش یــا موارد مشابــه مــی‌توانــید فضا را بــه دو قسمت بــا انــدازه‌هــای دلخواه تقسیم کنــید. قسمت دیگر از فضا کــه قرار اســت محل مــیزبــانــی از دوســت یــا دوســتــانتــان بــاشــد بــا یک کــانــاپه راحتی شکل مــی‌گیرد. برای کــاربردی‌تر کردن این محل مــی‌توانــید از مبل‌هــای تختخواب شــو یــا مبل مــیزبــان نــیز اســتفاده کنــید تــا در صورتی کــه مــیهمــانتــان نــیاز بــه اســتراحت داشت وی را بــه یک مبل راحت و آرامش بخش برای اســتراحت دعوت کرده بــاشید.

روش ایجاد دکوراسیون جدا برای فضای نهار خوری

روش نــهم: ایجاد فضای جداگانــه برای نــهــارخوری

همــان طور کــه مرسوم اســت بسیــار از مــا از اتــاق نشیمن بــه عنوان یک فضای چنــد منظوره، کــارهــای زیــادی را از آن فضا درخواســت مــی‌کنــیم. یکـی از پرکــاربردترین این اســتفاده‌هــا، اختصاص اتــاق نشیمن بــه عنوان محلی برای مــیز نــهــارخوری اســت. در بــیشتر اتــاق‌هــای نشیمنــی کــه اســتفاده‌ نــهــارخوری از آن‌هــا مــی‌شــود، بخش بنــدی مجزایی برای تفکـیک فضا ایجاد مــی‌کننــد.

کــار آســان اســت، فقط گام بــه گام پیش بروید. مبل‌هــا را از مرکز اتــاق بــه یک سمت بچینــید بــه طوری کــه پشت مبل‌هــا بــه سمت مــیز نــهــار خوری قرار گیرد. سپس بخش‌هــای کــانونــی مــاننــد تلویزیون یــا هر وسیله‌ای کــه در نظر دارید را در مقابل نشیمن رو بــه روی مبل‌هــا قرار دهید و مــیز نــهــارخوری خود را بــا ســاختــاری ســاده و معمولی در سمت مقابل نشیمن قرار داده و بــه حال خویش رهــا کنــید. بــه همــین راحتی.

 روش تشکیل فضای مختلط نهارخوری

روش دهم: ایجاد فضای مختلط برای نــهــار خوری

درســت در نقطه مقابل سبک بــالا این روش قرار دارد. مــا در روش فوق تأکـید داشتیم تــا محیط نــهــارخوری از نشیمن مجزا بوده و دیدی نسبت بــه یکدیگر نــداشته بــاشنــد، امــا در اینجا مــا هر دو را در مقابل هم قرار مــی‌دهیم تــا فضایی متفاوت از مرسومــات رقم بزنــیم. بــا قالیچه یــا فرش‌هــا کــه مرز بــین این دو قسمت در خانــه مشخص شــد کــار نــهــایی در چینش آغاز مــی‌شــود. اگر در خانــه پنجره وجود دارد، مــیز نــاهــار خوری را نزدیک‌ترین قسمت بــه پنجره‌هــا قرار دهید. مبل‌هــا همــیشه بــاید در سمت شــومــینــه یــا محل اســتقرار تلویزیون بــاشنــد و دکوراتیوهــای خود را در محیط پخش کنــید تــا بــا تمرکز زدایی از محیط خانــه را بزرگ‌تر از آنچه هســت نمــایش دهید.

بــا توجه بــه این ده روشی کــه در بــالا گفته شــد و نحوه چیدمــان کــه در تصویر مربوط بــه هر متن آمده، ذهن شمــا شروع بــه تجزیه و تحلیل محیط خانــه کرده اســت تــا بــهترین طرح را برای نشیمن بــیابد. در بخش دیگر بــه شمــا نشان خواهیم داد کــه چه نکــاتی در زیبــاتر شــدن خانــه و بــه خصوص اتــاق نشیمن بــه شمــا کمک خواهد کرد. در راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن توکــامــارت ترفنــدهــای مورد اســتفاده در این بخش را بــه کــار بگیرید تــا تحول در خانــه را احســاس کنــید.

نظرتــان در مورد این جمله چیســت؟ دوبــار مرتب کنــید و یک بــار تزیین کنــید، یــا چیزی شبــیه بــه این. فضاهــا در خانــه بسیــار بــا اهمــیت هســتنــد. فاصله‌هــا هنگامــی اهمــیت پیدا مــی‌کننــد کــه اگر شمــا دو وسیله برا خانــه خود خریده بــاشید و یکـی بــه دلیل کمبود جا بــه کــار گرفته نشــود بــاعث سرخوردگی و یــاس شمــا خواهد شــد در حالی کــه بــا رعایت اســتــانــداردهــای فاصله‌ای مــی‌توانســتید هر دو را بــه کــار بگیرید. اتــاق‌هــای کوچک هدف اصلی مطلب مــاســت و در بخش جزیی تر اتــاق‌هــای نشیمن بــا فضای کم هدف نــهــایی صحبت‌هــای مــا.

استانداردهای فاصله مبلها و میز جلوی مبل

فاصله بــین مــیز جلو مبلی و مبل‌هــا

در هر فضایی کــه بــاشید اســتفاده از مــیزهــا زمــانــی کــه مــیهمــان داشته بــاشید و یــا خودتــان در محلی مورد پذیرایی قرار گرفته بــاشید نزدیکـی یــا دوری بــیش از حد بــه مــیز موجب آزردگی خواهد بود. اکنون مــا برای شمــا اســتــانــداری از فاصله یک مــیز برای جلو مبلی را برایتــان تعیین مــی‌کنــیم تــا همواره راحت‌ترین نشیمن را در خانــه خود ایجاد کرده بــاشید.

قاعده کلی این اســت کــه مــیز مورد نظر، کــه هر نوع مــیزی مــی‌توانــد بــاشــد ( مــیز جلو مبل، مــیز چای خوری و … ) بــا فاصله‌ای در بــین سی و پنج الی چهل و پنج ســانتی متری نزدیک بــه مبل قرار بگیرد. این انــدازه طوری تعیین شــده کــه رفت و آمد بــین مبل‌هــا و مــیز بــه راحتی صورت بگیرد و از طرفی بــه راحتی بتوان بــه لوازم روی مــیز دســترسی پیدا کرد. ارتفاع مــیز نــیز بــاید بــه حدی بــاشــد کــه هم سطح بــا قسمت نشیمن مبل روبروی خود بــاشــد. ده ســانت بــالاتر یــا پایین‌تر طبــیعی بوده ولی بــیش از این معقول نخواهد بود چرا کــه دســترسی را سخت خواهد کرد.

راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن همــیشه بــه شمــا نحوه چینش را نخواهد گفت، بعضی از ترفنــدهــا بــا اجرای خود اتفاقی بزرگ‌تر از چیدمــان را در اتــاق پدید مــی‌آورنــد.

تناسب اندازه میز با مبل

نسبت انــدازه مبل‌هــا بــه مــیز یــا مــیزهــای موجود

معمولاً در انتخاب مــیزهــایی کــه برای مبل خود خرید مــی‌کنــیم اختیــار عمل وجود نــداریم و مــیزهــایی کــه از پیش ســاخته شــده یــا بــه نوعی در کنــار مبل‌هــا قرار داده شــده بــه مــا تحمــیل مــی‌شــود. امــا دقت کنــید اگر مــی‌خواهید خانــه‌ای مطابق سلیقه خود داشته بــاشید حتی بــه این نکــات ریز نــیز بــاید توجه کنــید. بــه کمک راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن بــه شمــا اعلام مــی‌کنــیم کــه چه انــدازه از مــیز را بــاید برای مبل خود انتخاب کرده و خریداری کنــید.

مــیز قهوه یــا جلوی مبل شمــا بــاید حداقل نصف ســایز مبل شمــا بــاشــد. این موضوع را بــه صورت چشمــی نــیز مــی‌توانــید بررسی کنــید. بــهترین اتفاق اســتفاده از مــیزهــای بزرگ‌تر از حد معمول اســت تــا این بــه ســاده‌ترین شکل ممکن رقم بخورد.

فاصله میز جانبی با مبل تک نفره

فاصله بــین مــیزهــای جانبــی و صنــدلی‌هــا یــا مبل‌هــای تک نفره

احتمــالاً برای شمــا هم رخ داده هنگامــی کــه جایی مــیهمــان هســتید مــیزهــای کنــاری شمــا یــا همــان عسلی‌هــا کــه در اصطلاح عام بــه کــار برده مــی‌شــونــد دورتر از شمــا قرار داده مــی‌شــونــد و عملاً کــارایی خود را از دســت مــی‌دهنــد. مــا بــه شمــا مــیزبــان عزیز اعلام مــی‌کنــیم کــه بــهترین فاصله برا قرارگیری این مــیزهــای پرکــاربرد بــه انــدازه‌ی فاصله مچ دســت تــا آرنج دســت شمــا مــی‌بــاشــد تــا شخص مــیهمــان بــه راحتی بتوانــد نوشیدنــی یــا هر آنچه در دســت دارد را بر روی مــیز عسلی قرار دهد.

در مورد ارتفاع این نوع مــیزهــا هم مشخصاً بــاید انــدازه قدی آن‌هــا بــیشتر از جلو مبلی‌هــا بــاشــد، هر چنــد معمولاً در سه ســایز و ارتفاع ســاخته مــی‌شــونــد کــه کــاربری هر یک در زمــان خود شمــا را بــی نــیاز کنــد.

چیدمان قالیچه یا فرش اتاق نشیمن

فضای پوشش فرش یــا قالیچه در اتــاق نشیمن

معمولاً در خانــه‌هــای ایرانــی مشاهده مــی‌شــود کــه سراسر خانــه بــا فرش یــا موکت پوشانــده شــده و فضایی بــین اینــهــا وجود نــدارد. یکـی از دلایل این موضع عدم اســتفاده از کفپوش هــای منــاسب و زینتی اســت. و دلیل دیگر علاقه بــه فرش‌هــا در دکوراسیون امروزی اســت کــه از گذشته جز ملزومــات هر خانــه ایرانــی بوده اســت. بــا این حال برای این کــه اتــاق نشیمن خود را درســت بچینــید بــه راهنمــایی‌هــایی نــیاز دارید. راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن در این بخش بــه شمــا توضیح مــی‌دهد کــه فرش‌هــا در چه ســایزی و در بــه چه صورت در اتــاق قرار بگیرنــد تــا خودنمــایی بــیشتری داشته بــاشنــد.

فرش‌هــایی کــه در فروشگاه‌هــا بــه فروش مــی‌رسنــد اگر سفارشی نــیاشنــد دارای انــدازه‌هــای معینــی هســتنــد. این اعدا شامل فرش‌هــای کوچک بــا انــدازه‌هــای شش متر مربعی کــه در قطع‌هــای قالیچه آمــاده شــده‌انــد منــاسب اتــاق‌هــای نشیمن کوچک بــا کف پوش پارکت یــا سرامــیک هســتنــد کــه در زیر مــیز مرکزی قرار گرفته و وظیفه نمــایش مرکزیت اتــاق را بــه عهده دارنــد.

فرش‌هــای متوسط بــا ســایزهــای نــه متری و دوازده متری هســتنــد کــه برای اتــاق نشیمنــهــایی بــا ســایز متوسط بــه کــار گرفته مــی‌شــونــد. در اســتفاده از این فرشهــا توجه داشته بــاشید فاصله مبل بــا فرش بــه حدی بــاشــد کــه پای فرد نشســته بر روی مبل بــه فرش نرسد. یعنــی مبل‌هــا اطراف فرش چیده شــونــد و در انتهــا ســایز بزرگ فرش اســت کــه در انــدازه بــالای دوازده متر و تــا زیر بــیســت و چهــار متر مــی‌رسنــد. این فرش‌هــا کــه برای نشیمن‌هــای بسیــار بزرگ اســتفاده مــی‌شــونــد در دو حالت بــه کــار مــی‌رونــد.

هم بر روی آن‌هــا مبل قرار داده مــی‌شــود ( فرش زود از بــین مــی‌رود ) و هم مبل‌هــا طوری در اتــاق اســتقرار مــی‌یــابنــد کــه در زیر پای مــیهمــان حس شــونــد. نرمــی . راحتی فرش‌هــا نــیز بسیــار مــهم اســت و معمولاً فرش‌هــای مــاشینــی بــا ارتفاع ده مــیلیمتر انتخاب‌هــایی ایده آل هســتنــد.

محل قرار گیری شاخص‌هــا در اتــاق نشیمن

در اتــاق نشیمن همــان طور کــه در ده روش بــه نحوه چیدمــان آن‌هــا اشاره شــد، بــه انــدازه آن‌هــا نــیز بــاید توجه کرد. برای مثال قرارگیری یک تلویزیون بسیــار بزرگ در یک فضای کوچک تصویری زننــده ایجاد مــی‌کنــد و عکس این موضوع نــیز بــه همبن شکل صادق اســت. پس بــا انتخاب ســایز متنــاسب فضای نشیمن خود پیش از هر تغییری اســتــانــدارهــا را رعایت کنــید.

انتخاب سایز مناسب در چیدمان

در مورد ارتفاع تلویزیون در اتــاق نشیمن نــیز بــاید عرض کنــیم کــه این موضوع بــه ســایز مبل‌هــای شمــا ارتبــاط مســتقیم دارد. امــا در حالت اســتــانــدار مــیزهــایی بــا ارتفاع سی ســانتی متر الی پنجاه ســانتی متر انتخاب‌هــای صحیحی هســتنــد و اگر بر روی دیوار نصب شــونــد ارتفاعی در بــین هفتــاد و پنجســانتی متر الی یک متر و پنجاه ســانتی متر ارتفاع منــاسبــی خواهد بود.

در قسمت انــدازه‌هــای راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن، مکــان قرارگیری تلویزیون در اتــاق نشیمن و فاصله مبل بــا تلویزیون نــیز اهمــیت ویژه‌ای دارد. مثلاً برای یک اتــاق متوسط بــا یک تلویزیون چهــارده اینچی نبــاید فاصله‌ای بــیش از یک متر در نظر گرفت و اگر این فاصله را برای یک تلویزیون پنجاه اینچی انتخاب کنــید مسلمــاً دچار سردرد و ضعیفی چشم خواهید شــد. امــا انــدازه اســتــانــدارد مبلمــان راحتی نزدیک بــه تلویزیون چیزی بــین یک متر و پنجاه ســانتی متر بــه بــالا اســت

چیدمان تلوزیون در اتاق نشیمن

در بخش انــدازه گیری برای دکوراتیوهــا نــیز بــاید نــهــایت حســاسیت را بــه خرج داد. تــابلوهــای روی دیوار، گلدان‌هــای موجود در اتــاق و همــین طور قفسه‌هــایی کــه بــا نــام کتــابخانــه در این مکــان قرار داده شــده‌انــد یــا کــاربردی تزیینــاتی بــه عهده گرفته‌انــد.

از بخش انــدازه‌هــا کــه فاصله بگیریم، راهنمــای چیدمــان اتــاق نشیمن پیشنــهــاد مــی‌دهد برای ایجاد تأثیر مثبت در محیط اتــاق از نور پردازی‌هــای خاص اســتفاده کنــید. مثلاً بــا تــابــانــدن نور متمرکز بر روی یک وسیله تزیینــی کــه روز زمــین قرار دارد یــا بر روی دیوار نصب شده آن را بولد کرده و روی آن تمرکز کنــید. و یــا بــا اســتفاده از لوســترهــای تزیینــی حس لوکس بودن بــیشتری بــه نشیمن ایجاد کنــید. نکته دیگر در قرار دادن آبــاژور در اتــاق نشیمن بــه عنوان یک وسیله تزیینــی اســت. بــهتر اســت هر چنــد وقت یکبــار از آن کــاربری اصلی خود یعنــی روشنــایی بخشی نــیز اســتفاده کنید. در این صورت حس واقعیت بــیشتری ایجاد مــی‌کنــد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره وانادیس

میزان بارور بودن یک زن به سطح هورمون استروژن بدن وی بستگی داشته و سطح بالای این هورمون در زنان خود را بصورت چهره و اندام زیبا نمودار می‌سازد. تعیین ارزش هر فرد بر اساس زیبایی و جذابیت‌های فیزیکی صرف آن فرد گرچه موجب آزردگی خاطر و بی عدالتی مفرط می‌گردد اما هیچگاه این نوع رویکرد به افراد متوقف نخواهد گشت.